Studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oferuje stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w języku polskimi i angielskim oraz niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w języku angielskim. Studia te umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora w jednej z czterech dyscyplin naukowych:

  • Automatyka i Robotyka,
  • Elektronika,
  • Informatyka,
  • Telekomunikacja.

Studia trzeciego stopnia trwają nominalnie 4 lata. Zasadniczym elementem tych studiów jest samodzielna praca badawcza realizowana pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego. Rekrutacja na studia trzeciego stopnia odbywa się co semestr.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom magistra albo równorzędny. Intencją Wydziału jest umożliwienie kształcenia na studiach trzeciego stopnia wszystkim kandydatom mającym odpowiednie predyspozycje – nie tylko absolwentom uczelni technicznych, lecz także absolwentom studiów magisterskich prowadzonych na uczelniach nietechnicznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych (np. absolwentom z dyplomem magistra uzyskanym na kierunku matematyka lub informatyka).

Bliższych informacji na temat studiów trzeciego stopnia udziela:

Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
p. Małgorzata Wierzbicka, pok. 160
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
tel.: 22 234 5770
fax: 22 234 5885
e-mail: malgosia@elka.pw.edu.pl

Szerszy opis dotyczący zasad odbywania studiów doktoranckich znajduje się w dziale Studia