Przyjęcia na studia

1.  Postanowienia ogólne

1.1.  Przyjęcia na studia doktoranckie następują co semestr.

1.2.  Liczbę miejsc na studiach ustala Rektor na wniosek Dziekana.

1.3.  Kandydat zostaje przyjęty na studia w zakresie określonej dyscypliny naukowej (specjalności), do jednego z instytutów wydziałowych.

1.4.  Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się w drodze konkursu.

1.5.  Czynności związane z rekrutacją przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich, powołana przez Dziekana. Przewodniczącym Komisji jest kierownik studiów. W skład Komisji wchodzi ponadto 4 pracowników mających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz przedstawiciel doktorantów, desygnowany przez wydziałowy organ samorządu doktorantów.

1.6.  Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone na Wydziale są podawane do wiadomości publicznej w formie informacji umieszczanych na witrynie internetowej Wydziału.

1.7.  Kandydaci na studia mają udostępniony wykaz pracowników Wydziału mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego. Wykaz ten wraz z informacją o tematyce badań naukowych jest umieszczony na witrynie internetowej Wydziału.

1.8.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2.  Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia

2.1.  O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która:

a)  posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju (zasady uznawania wykształcenia zdobytego za granicą określają odrębne przepisy);

b)  uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału, mającego uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich (lista pracowników - członków Rady Wydziału mających wymagane uprawnienia),

c)  uzyskała od kierownika zakładu oraz dyrektora instytutu, z którymi związany jest przyszły opiekun naukowy, zgodę na wykonywanie pracy w zakładzie/instytucie, stanowiącą zarazem zobowiązanie do zapewnienia właściwych warunków jej realizacji, o których mowa w punktach III.8.9- III.8.12.

2.2.  O przyjęcie na studia stacjonarne może ubiegać się również osoba, która nie spełnia warunku (a), lecz ma możliwość spełnienia tego warunku i przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego spełnienie nie później niż jeden tydzień przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów.  

3.  Wymagane dokumenty

3.1.  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia stacjonarne składa następujące dokumenty:

a)  wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia”, zawierający wymagane deklaracje przyszłego opiekuna naukowego, kierownika zakładu i dyrektora instytutu,

b)  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub – w przypadku absolwentów PW – zaświadczenie o ukończeniu studiów,

W przypadku osób kończących studia II stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w semestrze bezpośrednio poprzedzającym 1. semestr studiów doktoranckich dokument ten może być dostarczony po decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich – nie później jednak niż tydzień przed rozpoczęciem 1. semestru studiów (absolwenci studiów II stopnia odbierają zaświadczenie o ukończeniu studiów w Dziale Ewidencji Studentów – Gmach Główny, p. 114).

Wymaganie to oznacza m.in., że studenci studiów II stopnia na Wydziale ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie muszą złożyć pracę dyplomową znacznie wcześniej niż to wynika z Regulaminu Studiów w PW.

c)  Suplement do Dyplomu lub inny dokument obrazujący przebieg odbytych studiów (lista przedmiotów i oceny),

Wymaganie to nie dotyczy absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

d)  dodatkowe dokumenty i materiały (wykaz publikacji, informacje dotyczące formalnych i nieformalnych kwalifikacji kandydata, doświadczeń w pracy zawodowej itp.),

e)  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (skierowanie na badania można uzyskać w Sekretariacie Studiów - pok. 159, Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa, tel. +22 234 5349),

f)  życiorys (podpisany),

g)  wypełniona „Karta informacyjna kandydata”,

h)  wypełniony „Kwestionariusz osobowy”,

i)  deklaracja przedmiotów stanowiących indywidualny plan studiów w 1. semestrze,

Indywidualny plan studiów w 1. semestrze musi obejmować:

Pracownię Naukową 1,

Seminarium Naukowe 1,

przedmiot (przedmioty) o wymiarze co najmniej 3 ECTS z grupy przedmiotów zaawansowanych (ze względu na wymaganie zaliczenia w trakcie pierwszych dwóch lat studiów przedmiotów z oferty CSZ o łącznym wymiarze co najmniej 6 ECTS, jest pożądane, aby jeden z deklarowanych przedmiotów był elementem tej oferty);

Seminarium Pedagogiczne;

j)  wypełniony formularz „Pracownia Naukowa – karta informacyjna” podpisany przez opiekuna naukowego,

k)  wypełniony „Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego” (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendium),

l)  wypełniony „Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego” (dotyczy kandydatów planujących rozpoczęcie studiów w październiku, ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium),

m)  wypełniony „Wniosek o przyznanie stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów” (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendium),

n)  oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata na studia,

o)  fotografie w wymaganym formacie, niezbędne do przygotowania dokumentów związanych ze studiami, w tym legitymacji elektronicznej:

-  3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm),

-  1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI,

Formularze następujących wymaganych dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na studia,
 • Karta informacyjna kandydata,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Pracownia Naukowa – karta informacyjna,
 • Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego,
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego,
 • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów

są dostępne na stronie http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Studia/Zalaczniki-i-formularze/Formularze/Studia-doktoranckie.

3.2.  Kandydaci na studia stacjonarne składają dokumenty w Sekretariacie Studiów w okresie

1-10 września  kandydaci na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym,

20-30 stycznia  kandydaci na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

3.3.  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia niestacjonarne oraz sposób składania tych dokumentów określają odrębne przepisy.  

4.  Zasady kwalifikacji

4.1.  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę kandydata dokonywaną przez pracownika Wydziału uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, na podstawie której wyraża on zgodę na opiekę naukową nad kandydatem,
 • postępowanie konkursowe, prowadzone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich.

4.2.  Ocena kandydata przez pracownika Wydziału uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, na podstawie której wyraża on zgodę na opiekę naukową nad kandydatem, dokonywana jest w oparciu o analizę dostarczonych przez kandydata dokumentów oraz przebieg rozmowy z kandydatem, odbywanej w obecności kierownika zakładu (w przypadku gdy przyszły opiekun jest kierownikiem zakładu, zalecany jest udział w rozmowie innego pracownika instytutu uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich).

4.3.  W postępowaniu konkursowym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich ocenia poszczególnych kandydatów w oparciu o dostarczone przez nich dokumenty, biorąc pod uwagę:

 • spełnienie przez kandydata warunków ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • przebieg studiów prowadzących do dyplomu magisterskiego, a w szczególności oceny z przedmiotów zawierających istotny komponent teoretyczny oraz ocenę z pracy dyplomowej,
 • osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym,
 • zgodność proponowanej tematyki rozprawy doktorskiej z dyscypliną (specjalnością) studiów oraz związek tej tematyki z dorobkiem naukowym opiekuna i profilem naukowym zakładu (instytutu),
 • limit przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale.

4.4.  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich podejmuje decyzje o przyjęciu na studia. Decyzja o przyjęciu na studia rozpoczynające się w danym semestrze musi być podjęta przed rozpoczęciem semestru. Komisja podejmuje także decyzje w sprawie spełnienia przez poszczególnych kandydatów warunków przyznania stypendium doktoranckiego na pierwszym roku studiów.

4.5.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich o nieprzyjęciu na studia kandydat może się odwołać do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora w sprawie odwołania jest ostateczna.

4.6.  W przypadku kandydatów na studia niestacjonarne niektóre elementy postępowania kwalifikacyjnego mogą zostać zmodyfikowane.  

5.  Rozpoczęcie studiów

5.1.  Po uzyskaniu informacji o pozytywnej decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich, kandydat przyjęty na studia stacjonarne powinien podjąć działania niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku studiowania, a w szczególności:

 • dostarczyć do Działu ds. Studiów w wyznaczonym terminie brakujące dokumenty, warunkujące uzyskanie statusu doktoranta – przyjęcie w poczet doktorantów PW (jeśli wcześniej nie został dostarczony komplet dokumentów),
 • zapoznać się z przepisami dotyczącymi studiów doktoranckich, a zwłaszcza z treścią punktu II (Program kształcenia) oraz punktu III (Zasady studiowania) w niniejszym opracowaniu
 • dokonać w uzgodnieniu z opiekunem naukowym ustaleń dotyczących indywidualnego programu i planu studiów (opracować wstępny projekt zestawu przedmiotów/modułów realizowanych w kolejnych semestrach),
 • uzgodnić z opiekunem naukowym miejsce pracy i terminy przebywania na Wydziale; przekazać informację do sekretariatu dydaktycznego właściwego instytutu,
 • skontaktować się z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych właściwego instytutu lub opiekunem naukowym w uzyskania informacji dotyczącej obowiązków dydaktycznych, zwłaszcza w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego,
 • uzyskać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich informację o terminie immatrykulacji i spotkania informacyjnego dla kandydatów przyjętych na studia.

5.2.  Przyjęcie w poczet doktorantów PW następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu ślubowania akademickiego o treści określonej w Statucie PW. Ślubowania nie składają absolwenci PW.

5.3.  W przypadku studiów niestacjonarnych przyjęcie w poczet doktorantów PW jest uwarunkowane wniesieniem przez kandydata opłaty za co najmniej jeden semestr studiów.

5.4.  Po immatrykulacji doktorant otrzymuje legitymację doktoranta oraz kartę uczestnika studiów doktoranckich. Karta uczestnika studiów doktoranckich jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i stanowi własność doktoranta. Wzór karty uczestnika studiów doktoranckich określa Rektor.  

6.  Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia

6.1.  Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów doktoranckich prowadzonych na innym wydziale PW lub na innej uczelni, w zakresie tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

6.2.  O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów doktoranckich oraz wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na uczelni i na wydziale, które opuszcza, oraz otrzymał zgodę kierownika realizowanych dotychczas studiów doktoranckich na przeniesienie.

6.3.  Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale w trybie przeniesienia podejmuje kierownik studiów. Kierownik dokonuje transferu osiągnięć i ustala – w porozumieniu z opiekunem naukowym – indywidualny program studiów przyjętego doktoranta.