Przepisy dotyczące stypendium i innych form pomocy materialnej

Wprowadzone zmiany legislacyjne zmieniły także przepisy dotyczące stypendiów i innych form pomocy materialnej przeznaczonych dla doktorantów.

Kwestie te regulują – oprócz ustawy i ww. rozporządzeń Ministra – zarządzenia Rektora PW (podane są ich ostatnie wersje, które zastąpiły wcześniejsze wersje tych samych dokumentów):

-  Zarządzenie Rektora PW nr 039/2012 z dnia 29/06/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej 

-  Zarządzenie Rektora PW nr 040/2012 z dnia 29/06/2012 w sprawie podziału podmiotowej dotacji na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich z budżetu państwa w Politechnice Warszawskiej 

-  Zarządzenie Rektora PW nr 41/2014 z dnia 21/08/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/2015

- Zarządzenie Rektora nr 60/2014 z dnia 29/09/2014 zmieniające zarządzenie nr 41/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/15

- Zarządzenie Rektora nr 32/2019 w sprawie maksymalnej wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich