Zasady prowadzenia studiów doktoranckich

Dokonana 18 marca 2011 r. nowelizacja Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia, a w szczególności

-  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

-  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

wprowadziły istotne zmiany we wcześniej obowiązujących zasadach prowadzenia studiów doktoranckich (najważniejsza zmiana: jednym z warunków ukończenia studiów jest uzyskanie – w drodze przewodu doktorskiego – stopnia naukowego doktora).

Zmiany te zostały odzwierciedlone w nowym Regulaminie studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, uchwalonym przez Senat PW 22 lutego 2012 r., obejmującym przepisy stanowiące „regulamin studiów doktoranckich” w rozumieniu art. 196 ust. 6 ww. ustawy oraz Statutu PW, a także inne przepisy, dotyczące prowadzenia studiów doktoranckich.

W związku z tymi nowymi regulacjami Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podjęła 22 maja 2012 r. uchwałę w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale, przyjmując - określone w treści dokumentu Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały - zasady prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale, zgrupowane w czterech działach:

I. Podstawowe ustalenia

II. Program kształcenia

III. Zasady studiowania

IV. Przyjęcia na studia

Uchwalone przez Radę Wydziału przepisy obowiązują od 1 października 2012 r., przy czym

-  w zakresie rekrutacji dotyczą one także kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13,

-  realizacja programu studiów na studiach doktoranckich rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej odbywa się według dotychczas obowiązujących przepisów.

Oznacza to, że doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej obowiązują – zwłaszcza w zakresie ustaleń dotyczących programu studiów i jego realizacji – zasady obowiązujące przed 1 października 2012 r.

Decyzje w sprawach stosowania wobec doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku akademickim 2011/12 lub wcześniej, przepisów wprowadzonych ww. uchwałą Rady Wydziału, które różnią się od poprzednio obowiązujących regulacji, podejmuje Dziekan lub – z upoważnienia Dziekana – kierownik studiów doktoranckich. Dziekan lub – z upoważnienia Dziekana – kierownik studiów doktoranckich podejmuje także decyzje w sprawach interpretacji zapisów w dokumencie przyjętym przez Radę Wydziału, a także w kwestiach nieuregulowanych tymi zapisami.