Wymagania programowe

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe, plany modelowe, transfer osiągnięć, rygory studiowania
  2. Charakterystyka wymagań programowych
  3. Wymagania programowe
  4. Plany modelowe
  5. Transfer osiągnięć
  6. Rygory studiowania

 

Wymagania programowe 

 

Ogólna struktura wymagań programowych dla wszystkich kierunków i specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (magisterskich) jest przedstawiona w tabeli 1. Realizacja wymagań programowych oznacza uzyskanie 120 punktów ECTS, co odpowiada nominalnie czterem semestrom studiów (po 30 punktów ECTS w każdym semestrze).

 

Tabela 1. Struktura wymagań programowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia.

Klasa programowa lub przedmiot ECTS
Języki obce
w tym:
  Język obcy - egzamin 1)  egzamin
Wychowanie fizyczne 2)
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 6
Przedmioty techniczne
w tym:
82
  Przedmioty podstawowe specjalności 30
  Przedmioty zaawansowane 
w tym:
52
    Przedmioty zaawansowane specjalności 30
    Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze 22
Dyplomowanie
w tym:
32
  Pracownia problemowa magisterska
  Pracownia dyplomowa magisterska 6
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej – 
 suma: 120

Oznaczenia:

  • ECTS - Liczba punktów ECTS wymaganych w programie studiów.

 

Uwaga

1)  Nie ma obowiązku uzyskania jakichkolwiek punktów ECTS z klasy programowej „Języki obce”, natomiast istnieje obowiązek zdania egzaminu z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego. 

2)  Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego (30 godzin zajęć, 0 punktów ECTS) jest wymagane od studentów przyjętych na studia drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2015/2016. 

 

Uwaga

Wymagania programowe dla poszczególnych specjalności mają tę samą ogólną strukturę, ale różnią się w zakresie przedmiotów technicznych, gdzie są możliwe niewielkie odstępstwa odnośnie liczby punktów ECTS w poszczególnych klasach programowych, przy zachowaniu wymagania na łączną liczbę punktów ECTS z przedmiotów technicznych.

Wymagania programowe w zakresie przedmiotów technicznych dla poszczególnych kierunków i specjalności przedstawiono w załączniku »