Wybór specjalności

Spis artykułów

  1. Wprowadzenie
  2. Kierunki i specjalności
  3. Wybór specjalności
  4. Indywidualizacja studiów
  5. Wybór instytutu dyplomującego
  6. Dyplomowanie

 

Wybór specjalności

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wybierają specjalność w ramach kierunku studiów na czwartym semestrze. Swobodę wyboru ograniczają limity miejsc na poszczególnych specjalnościach, określone przez Dziekana. Pierwszeństwo wyboru mają studenci, którzy:

  1. mają wyższą średnią skumulowaną ocen;
  2. mają większy wskaźnik stanu zaawansowania studiów, czyli stosunek liczby uzyskanych punktów ECTS do liczby punktów wymaganych do pełnego zaliczenia trzech semestrów (przy czym uwzględniane są tylko punkty z przedmiotów technicznych), z dodatkowym zastrzeżeniem, że jeżeli wartość tego wskaźnika przekracza jeden, to jest przyjmowana wartość jeden.

Dziekan, w porozumieniu z dyrektorami instytutów, określa w każdym roku akademickim procentowe limity przyjęć na poszczególne specjalności. W tabeli 1. podano limity ustalone w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016. 

Tabela 1. Limity przyjęć na poszczególne specjalności

Specjalność Min
%
Nominalnie
%
Max
%
na kierunku Elektronika
Elektronika i inżynieria komputerowa 76 % 82 % 88 %
Elektronika i informatyka w medycynie 12 % 18 % 24 %
na kierunku Informatyka
Inżynieria systemów informatycznych 53 % 55 % 57 %
Systemy informacyjno - decyzyjne 43 % 45 % 47 %
na kierunku Telekomunikacja
Radiokomunikacja i techniki multimedialne 38 % 40 % 42 %
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji 28 % 30 % 32 %
Systemy i sieci telekomunikacyjne 28 % 30 % 32 %

Studenci mają obowiązek złożenia deklaracji wyboru specjalności w terminie ustalonym przez Dziekana. Niezłożenie przez studenta deklaracji w terminie, złożenie podwójnej deklaracji, niekompletne wypełnienie formularza, itp., może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta.

Deklaracja preferencji przy wyborze specjalności znajduje się w załączniku, tak samo jak szczegółowe zasady podziału na specjalności.

Zobacz: