Składanie deklaracji semestralnych

Spis artykułów

 1. Zapisy na przedmioty
 2. Zasady
 3. Składanie deklaracji semestralnych
 4. Przegląd stanu zapisów

Składanie deklaracji semestralnych i procedura zapisów

Studenci studiów stacjonarnych (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) składają deklaracje semestralne przez Internet. Deklaracje te są zapisywane i przechowywane w systemie obsługi studiów Eres. Przy wypełnianiu deklaracji stosuje się następujące rozwiązania proceduralne i techniczne:

 • Weryfikacja tożsamości studentów odbywa się poprzez wydziałowy serwer w oparciu o konta studentów przechowywane na tym serwerze (tak więc w interesie studentów leży dopilnowanie aktualności tych kont);
 • System obsługuje studentów jedynie w określone dni składania deklaracji semestralnych w godz. od 0:00 do 24:00:
  • w semestrze zimowym: w ostatnich tygodniach zajęć do końca zimowej sesji egzaminacyjnej
  • w semestrze letnim: w ostatnich tygodniach zajęć do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej
 • Studenci, którzy mają opiekunów naukowych, mają obowiązek uzgodnienia deklaracji semestralnych ze swoimi opiekunami i powinni złożyć wydrukowane deklaracje, podpisane przez opiekunów naukowych, w sekretariacie dydaktycznym instytutu dyplomującego.

 

Użycie systemu składania deklaracji semestralnych przez Internet

Aby użyć systemu, który umożliwia składanie i modyfikowanie deklaracji semestralnych należy przejść pod adres:

https://eres-i.elka.pw.edu.pl/cgi-bin/n/new_wsp.n_wsp?s_dane_id=0

a następnie uzyskać dostęp do swoich danych podając: konto i hasło zgodnie ze stanem konta na serwerze wydziałowym. Konto studenta służy do autoryzacji dostępu do systemu obsługi studiów Eres.

 

Składanie poprawek do deklaracji semestralnych przez Internet

Podczas zapisów uzupełniających, w czasie trzech pierwszych dni semestru, studenci studiów stacjonarnych mogą wnosić poprawki do swoich deklaracji semestralnych przez Internet, bez pośrednictwa dziekanatu lub sekretariatów dydaktycznych instytutów, jednak przy zachowaniu ograniczeń wynikających z zasad zapisów na przedmioty. Stosuje się przy tym następujące rozwiązania proceduralne i techniczne:

 • Weryfikacja tożsamości studentów odbywa się poprzez wydziałowy serwer w oparciu o konta studentów przechowywane na tym serwerze (tak więc w interesie studentów leży dopilnowanie aktualności tych kont);
 • System obsługuje studentów jedynie w określone dni wnoszenia poprawek do deklaracji semestralnych i zapisów uzupełniających na przedmioty. Są to trzy kolejne dni w semestrze, poczynając od pierwszego, a kończąc na trzecim dniu:
  od godz. 20:00 dnia poprzedniego do godz. 17:00;
 • Czwarty dzień semestru jest ostatnim dniem zapisów uzupełniających na przedmioty . W tym dniu poprawki przyjmowane są tylko w dziekanacie i stosuje się wtedy zasadę "kto pierwszy - ten lepszy", to znaczy studenci zapisywani są na przedmioty na bieżąco, w kolejności zgłoszeń i w miarę wolnych miejsc.

 

Dopuszczalny zakres poprawek

W czasie zapisów uzupełniających obowiązują ograniczenia wynikające z zasad zapisów na przedmioty. W szczególności:

 • Studenci nie mogą usuwać z deklaracji przedmiotów, na które są już zapisani;
 • Studenci mogą dopisywać nowe przedmioty do deklaracji;
 • Studenci mogą dowolnie modyfikować deklaracje przedmiotów, na które nie zostali jeszcze zapisani;
 • Studenci mogą usuwać deklaracje przedmiotów, na które nie zostali zapisani.

 

Uwagi
 1. Po zweryfikowaniu tożsamości studenta przeglądarka działa w imieniu tego studenta aż do jej zamknięcia; tak więc pozostawienie otwartej przeglądarki (po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika) umożliwia każdemu dokonywanie przy jej użyciu działań w imieniu tego studenta. Kończąc pracę należy zamykać przeglądarkę ; ponowne jej uruchomienie umożliwia weryfikację tożsamości kolejnego studenta;
 2. Przy każdej próbie wprowadzenia zmodyfikowanej deklaracji semestralnej do systemu obsługi studiów Eres jest sprawdzana poprawność formalna tej deklaracji;
 3. Pozycje deklaracji niepoprawne pod względem formalnym są odrzucane i nie są wprowadzane do systemu;
 4. Jeżeli przy próbie wprowadzenia zmodyfikowanej deklaracji semestralnej system Eres odmówi obsługi ze względu na jego przeciążenie, to należy ponowić tę próbę (należy upewnić się, że w przeglądarce jest włączone przyjmowanie plików "cookies");
 5. W systemie obsługi studiów Eres jest pamiętana historia zmian dokonanych przez studentów w ich deklaracjach semestralnych;
 6. Niezależnie od możliwości poprawiania deklaracji semestralnych przez Internet, można składać poprawki do deklaracji semestralnych w tradycyjny sposób, poprzez dziekanat (lub sekretariaty dydaktyczne instytutów); oba sposoby dokonywania poprawek są równoważne;
 7. Moment wniesienia poprawek do deklaracji semestralnych, w danym dniu, nie ma wpływu na wyniki zapisów na przedmioty, gdyż procedura zapisów uzupełniających jest uruchamiana (a tym samym zapisy na przedmioty dokonują się) po zamknięciu dziekanatu i sekretariatów dydaktycznych instytutów i po godzinach pracy systemu obsługującego studentów przez Internet. Ponadto, przy zapisach uzupełniających stosowane są te same zasady co przy zapisach właściwych - dokonanych w pierwszym dniu semestru - z tym zastrzeżeniem, że studenci raz zapisani na dany przedmiot nie są z niego wypisywani nawet jeżeli w zapisach uzupełniających pojawią studenci o wyższych preferencjach (np. z wyższą średnią ocen).