Zasady zapisów na przedmioty

Spis artykułów

 1. Zapisy na przedmioty
 2. Zasady zapisów
 3. Składanie deklaracji semestralnych
 4. Statystyki zgłoszeń

Zasady zapisów na przedmioty

 

Poczynając od pierwszego semestru studiów studenci zapisują się na przedmioty składając deklaracje semestralne. Deklaracje semestralne zawierają zestawy przedmiotów, na które studenci chcą uczęszczać w następnym semestrze. Studenci składają deklaracje semestralne przez Internet w ostatnich tygodniach zajęć, nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej (jesiennej lub zimowej). Niezłożenie deklaracji semestralnej w tym terminie odpowiada złożeniu deklaracji pustej, co oznacza deklarację nieuczęszczania na żadne przedmioty w następnym semestrze.

Studenci, którzy mają opiekunów naukowych, mają obowiązek uzgodnienia deklaracji semestralnych ze swoimi opiekunami.

 

Próby zapisów, zapisy i zapisy uzupełniające

 • Próby zapisów

  W okresie poprzedzającym rozpoczęcie każdego semestru odbywają się próby zapisów na przedmioty zgodnie z deklaracjami semestralnymi studentów oraz według ustalonego algorytmu zapisów - z uwzględnieniem limitów miejsc na przedmioty. Wyniki zapisów otrzymane w tych próbach są nieobowiązujące. Na podstawie tych wyników Dziekan może zmienić limity miejsc na niektóre przedmioty lub tak zmodyfikować algorytm zapisów na wybrane przedmioty, aby umożliwić wszystkim studentom ukończenie kolejnych etapów studiów zgodnie z terminami określonymi przez rygory studiowania. Dziekan może też podjąć decyzję o zamknięciu niektórych realizacji przedmiotów lub otwarciu nowych.

 • Zapisy właściwe

  W dniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć w semestrze odbywają się zapisy na przedmioty. Wyniki tych zapisów są obowiązujące i są widoczne dla wszystkich studentów i pracowników Wydziału w pierwszym dniu semestru. Ostatni dzień okresu rejestracyjnego jest jednocześnie ostatnim dniem składania przez studentów reklamacji w odniesieniu do stanu ich rejestracji oraz średniej ocen ze studiów. Zmiany stanu rejestracji studentów oraz zmiany średniej ocen dokonane po tym dniu nie są brane pod uwagę przy odwołaniach zgłaszanych przez studentów w sprawie zapisów na przedmioty. W przypadku niezapisania wszystkich studentów na wybrane przez nich przedmioty (z powodu przekroczenia limitów miejsc lub błędów w deklaracjach) i w sytuacji pozostania wolnych miejsc na przedmiotach, w czasie kolejnych czterech dni semestru odbywają się zapisy uzupełniające.

 • Zapisy uzupełniające

  Przez trzy kolejne dni, poczynając od pierwszego dnia semestru, odbywają się zapisy uzupełniające na przedmioty, na które pozostały jeszcze wolne miejsca. W czasie zapisów uzupełniających studenci mogą poprawiać swoje deklaracje semestralne przez Internet. Poprawki mogą dotyczyć jedynie chęci zapisania się na przedmioty, na które pozostały wolne miejsca. Moment złożenia poprawek do deklaracji, w danym dniu, nie ma wpływu na wyniki zapisów, gdyż procedura zapisów uzupełniających jest uruchamiana (a tym samym zapisy na przedmioty dokonują się) na podstawie poprawek do deklaracji zebranych w ciągu całego dnia. Przy zapisach uzupełniających stosowane są te same zasady co przy zapisach dokonanych w przeddzień rozpoczęcia semestru, z tym zastrzeżeniem, że studenci raz zapisani na dany przedmiot nie są z niego wypisywani nawet jeżeli w zapisach uzupełniających pojawią się studenci o wyższych preferencjach (np. z wyższą średnią ocen). Wyniki kolejnych iteracji zapisów uzupełniających są widoczne, po każdym dniu zapisów, dla wszystkich studentów i pracowników Wydziału i są podstawą do składania przez studentów, którzy znów nie dostali się na jakieś przedmioty, kolejnych poprawek do deklaracji. Ostatniego, czwartego dnia zapisów uzupełniających poprawki przyjmowane są tylko w dziekanacie i stosuje się wtedy zasadę „kto pierwszy – ten lepszy”, to znaczy studenci zapisywani są na przedmioty na bieżąco, w kolejności zgłoszeń i w miarę wolnych miejsc.

 

Poprawianie deklaracji semestralnych

 • Dopuszczalny zakres poprawek

  Ponieważ obowiązuje zasada, że studenci raz zapisani na dany przedmiot nie są z niego wypisywani, to poprawki do deklaracji semestralnych mogą dotyczyć jedynie chęci zapisania się na przedmioty, na które pozostały wolne miejsca. Jednak w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana, student może zostać wypisany z przedmiotu, na który już został zapisany. Jeżeli odbędzie się to w trakcie zapisów uzupełniających, to na zwolnione w ten sposób miejsce zostanie zapisany pierwszy student z listy studentów niezapisanych na dany przedmiot – o ile na liście studentów niezapisanych na ten przedmiot są jacyś studenci. Tak więc studenci, którzy nie wykreślą ze swoich deklaracji semestralnych przedmiotów, na które nie zostali zapisani z powodu braku miejsc, muszą liczyć się z możliwością zapisania na te przedmioty w przypadku zwolnienia się jakiegoś miejsca. Zapis taki jest obowiązujący nawet jeżeli powstał przez nieuwagę studenta (pozostawienie przedmiotu niewykreślonego w deklaracji).

 • Techniczna strona przedsięwzięcia

  Moment złożenia poprawek do deklaracji, w danym dniu, nie ma wpływu na wyniki zapisów na przedmioty, gdyż procedura zapisów uzupełniających jest uruchamiana na podstawie poprawek do deklaracji zebranych w ciągu całego dnia.

 

Priorytety zapisów na przedmioty

 • Z listy studentów ubiegających się o zapisanie na dany przedmiot, a właściwie realizację przedmiotu, która została uruchomiona w danym cyklu akademickim, wykluczani są przede wszystkim:
  • studenci, którzy nie uzyskali rejestracji na następny semestr,
  • studenci, których deklaracje, w odniesieniu do tego przedmiotu, zawierają błędy formalne (np. brak wymaganych poprzedników).
 • Pozostali chętni zostają uszeregowani w kolejności malejącej średniej skumulowanej (obliczonej po poprzednim semestrze). Następnie, zaczynając od góry listy, zapisywani są kolejno, w kolejnych iteracjach:
  1. doktoranci (studenci studiów trzeciego stopnia),
  2. studenci, dla których dany przedmiot jest przedmiotem obowiązkowym, umieszczonym w wymaganiach etapowych programu studiów na semestrze, na którym są zarejestrowani,
  3. studenci, dla których dany przedmiot jest przedmiotem obieralnym, znajdującym się w grupie przedmiotów umieszczonej w wymaganiach etapowych programu studiów na semestrze, na którym są zarejestrowani,
  4. pozostali studenci.
 • Oczywiście, studenci z niższym priorytetem są brani pod uwagę, o ile pozostały jeszcze wolne miejsca po zapisaniu studentów z wyższym priorytetem. Nie są też rozpatrywane deklaracje dotyczące realizacji przedmiotów, które nie zostały uruchomione.