Od Dziekana

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  jest przodującym, innowacyjnym wydziałem, który ma wszystkie cechy uniwersytetu trzeciej generacji, realizującym misję edukacyjną oraz badawczą w połączeniu z transferem technologii i know-how do gospodarki. We wszystkich aspektach swojej działalności Wydział wypełnia Misję Politechniki Warszawskiej , przyjętą Uchwałą Senatu Uczelni 13 grudnia 2000 roku.

Głównym naszym celem jest kształcenie najzdolniejszej młodzieży i prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w dziedzinach akustyki, automatyki i robotyki, elektroniki, informatyki, inżynierii  biomedycznej, mikroelektroniki i optoelektroniki, systemów pomiarowych, technik multimedialnych i telekomunikacji w taki sposób, aby absolwenci mogli bez trudu zasilić krajowe i światowe elity inżynierskie i menadżerskie, a pracownicy i studenci Wydziału mogli uczestniczyć w innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych. W osiąganiu tego celu współpracujemy ściśle z administracją centralną i innymi jednostkami naszej uczelni. Kładziemy nacisk na wdrażanie nowoczesnych i efektywnych procesów zarządczych zarówno w obszarze badań naukowych, jak i dydaktyki.

Jesteśmy szczególnie dumni z naszej licznej kadry naukowej i dydaktycznej. Nasi profesorowie, docenci, adiunkci i asystenci legitymują się dorobkiem na światowym poziomie. Uczestniczą w zaawansowanych projektach badawczych finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Kapitał Ludzki, projektach finansowanych przez Komisję Europejską i inne programy narodowe i międzynarodowe. Są autorami cenionych artykułów naukowych, książek i podręczników, laureatami prestiżowych nagród i przedstawicielami Polski we wpływowych międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.

Ze szczególna troską traktujemy zadanie współpracy z szkołami średnimi. Wśród najzdolniejszych i najpracowitszych uczniów dostrzegamy kandydatów na studentów naszego Wydziału. Studentom zapewniamy wszechstronne, nowoczesne wykształcenie techniczne oparte na zindywidualizowanych ścieżkach kształcenia, dopasowanych do ich aspiracji i zdolności. Po ukończeniu studiów nasi najlepsi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie, jako pracownicy naukowi, wysoko wykwalifikowani inżynierowie w renomowanych firmach przemysłowych, a niektórzy z nich od razu rozpoczynają samodzielną karierę jako przedsiębiorcy (w Wydziale funkcjonuje inkubator firm typu spin-off  i spin-out ). 

Wydział ściśle współpracuje z przodującymi firmami polskimi i międzynarodowymi korporacjami. Ta bardzo owocna współpraca, a obejmuje ona firmy małe, średnie i duże, jest źródłem dostępu do najnowszych technologii, udziału w procesach innowacyjnych i wglądu w skuteczne techniki zarządcze. Nasi studenci, zwłaszcza drugiego i trzeciego stopnia, mogą dzięki temu uczestniczyć w ambitnych projektach, których wyniki znajdują praktyczne, rynkowe zastosowania.  

Podsumowując: w nauczaniu i pracy badawczej opieramy się na najlepszych polskich i światowych praktykach, na doskonałej kadrze badaczy i nauczycieli akademickich, a także na wieloletniej tradycji i doświadczeniach naszego Wydziału. Dbamy o to, aby lata spędzone w  Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych były dla naszych studentów stymulującą intelektualnie przygodą i inspirującym doświadczeniem, o długotrwałych, pozytywnych skutkach w planie zawodowym i osobistym.

Jesteśmy otwarci i przygotowani na wyzwania, które dostrzegamy dziś, i które przyniesie jutro. Naszą siłą są nasi studenci, nasi pracownicy, nasi partnerzy i nasza wspaniała tradycja oparta na kultywowaniu doskonałości i uczciwości zawodowej, spolegliwości i transparentności działania.