KASA im. Józefa MIANOWSKIEGO - Fundacja Popierania Nauki

W 1881 r. wychowankowie warszawskiej Szkoły Głównej utworzyli Kasę pomocy dla osób pracujących na polu naukowym im. Dra med. Józefa MIANOWSKIEGO. Uczcili w ten sposób pamięć rektora Szkoły Głównej, profesora Akademii Medyko-Chirurgicznych w Wilnie i Petersburgu. W końcu XIX w. Kasa stała się największą polską organizacją wspomagającą badania i wydawnictwa naukowe; działała do lat 50-tych XX w., kiedy to uległa likwidacji. W 1991 r. została reaktywowana jako społeczna Fundacja Popierania Nauki. W jej reaktywowaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W skład Rady Naukowej odrodzonej KASY MIANOWSKIEGO wchodzą reprezentanci Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej.

KASA MIANOWSKIEGO wydaje rocznik „NAUKA POLSKA. JEJ POTRZEBY, ORGANIZACJA I ROZWÓJ”, stanowiący kontynuację pisma ukazującego się w latach 1918-1947. Poświęcony jest aktualnym sprawom nauki polskiej, jej problemom i perspektywom. Na jego łamach omawiane są zagadnienia organizacji i finansowania nauki. Rocznik prezentuje też wypowiedzi dotyczące zasadniczych kwestii rozwoju nauki oraz stara się informować społeczeństwo o jej potrzebach. Zamieszcza studia nad dziejami nauki, biografie uczonych oraz sprawozdania z działalności Kasy Mianowskiego w poprzedzającym jego ukazanie się roku (wraz z wykazem stypendystów).

KASA MIANOWSKIEGO organizuje, wspólnie z Komitetem Naukoznawstwa PAN, Konwersatoria Naukoznawcze. Problematyka tych spotkań skupia się wokół kwestii organizacji i finansowania nauki, zagadnień naukoznawstwa i historii nauki.

KASA MIANOWSKIEGO prowadzi program stypendiów naukowych, głównie dla osób z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendia finansowane są głównie przez FUNDACJĘ NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, w latach 1994-2004 były w znacznym stopniu wspierane przez FUNDACJĘ im. STEFANA BATOREGO.

Strona Fundacji: http://www.mianowski.waw.pl/