PIIiT - Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku.

Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) i "jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych". Na tej podstawie Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego.

Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 150 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.

Najwyższą władzą PIIT jest Walne Zgromadzenie Członków, zbierające się co najmniej raz w roku w pierwszym kwartale. Wybieralnymi organami Izby jest Rada Izby oraz Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński . Bieżącym zarządzaniem Izbą zajmuje się Zarząd Izby z Prezesem wybieranym przez Zgromadzenie.

Izba na rzecz swoich Członków oferuje następujące podstawowe działania:

 • Analizowanie ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji i informowanie członków Izby o możliwych skutkach ich działania.
 • Formułowanie opinii środowiska o nowych rozwiązaniach prawnych w projektach ustaw i rozporządzeń o żywotnym znaczeniu dla branży teleinformatycznej (prawo autorskie, podatkowe, telekomunikacyjne, zamówienia publiczne, podpis i dokument elektroniczny, ochrona danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną itp.).
 • Prezentowanie w Rządzie i Parlamencie opinii środowiska firm informatycznych i telekomunikacyjnych na temat nowych projektów ustaw i rozporządzeń oraz lobbing na rzecz rozwoju rynku teleinformatycznego.
 • Wspieranie i reprezentowanie członków Izby wobec organów administracji w sprawach dotyczących newralgicznych problemów tych firm.
 • Informowanie mediów o wydarzeniach istotnych dla działalności firm informatycznych i telekomunikacyjnych.
 • Analizowanie i informowanie członków Izby o możliwych skutkach wdrożenia zaleceń dyrektyw europejskich na sposób prowadzenia działalności gospodarczej na polskim i europejskim rynku teleinformatycznym.
 • Prezentowanie opinii i lobbing w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim na rzecz korzystnych dla polskich firm rozwiązań prawnych zawartych w dyrektywach i programach rozwoju teleinformatyki.
 • Prowadzenie arbitrażu sporów gospodarczych między firmami.
 • Promowanie polskiego rynku teleinformatycznego w sferach rządowych, parlamentarnych oraz administracji państwowej i samorządowej poprzez wspieranie wystaw, targów i konferencji oraz organizowanie prezentacji i dyskusji na tematy istotne dla rozwoju branży teleinformatycznej.
 • Promocja polskich firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rynku Unii Europejskiej i w wybranych regionach pozaeuropejskich (Kanada, Australia, USA, Daleki Wschód) oraz utrzymywanie kontaktów z misjami handlowymi.
 • Wnoszenie, na wniosek członków Izby środków ochrony prawnej (protestów, odwołań oraz skarg) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Strona organizacji: http://www.piit.org.pl/