Stacjonarne studia dwustopniowe w języku angielskim

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oferowane są stacjonarne studia dwustopniowe w języku angielskim na dwóch kierunkach kształcenia:

  • Informatyka (Computer Science)
  • Telekomunikacja (Telecommunications).

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) prowadzą do uzyskania dyplomu inżyniera ( ang. Bachelor
of Science in Engineering – B.Sc.), a drugiego stopnia – do uzyskania dyplomu magistra inżyniera
( ang. Master of Science in Engineering – M.Sc.).

Studia są prowadzone w dwóch specjalnościach:

  • Computer Systems and Networks – na kierunku Informatyka
  • Telecommunications – na kierunku Telekomunikacja

Studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów. Program czterech pierwszych semestrów jest wspólny dla obu kierunków i specjalności, a podział na specjalności następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

   

Tabela 1. Kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia.

kierunek  specjalność
Computer Science  Computer Systems and Networks  
Telecommunications Telecommunications 
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8

Obywatele polscy i obywatele innych krajów Unii Europejskiej starający się o przyjęcie na studia
w języku angielskim mają obowiązek zgłosić się w tym samym terminie co kandydaci na studia
w języku polskim i są poddawani takiej samej procedurze kwalifikacyjnej . Studia w języku angielskim wymagają jednak wnoszenia dodatkowych opłat , ustalanych rozporządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej. Na studiach pierwszego stopnia ta opłata wynosi 2100 zł za semestr .

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia w języku angielskim w osobnej rekrutacji . Obowiązuje ich dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 200 euro
oraz wnoszenie opłat za studia, w wysokości 2100 euro za semestr , w przypadku studiów pierwszego stopnia. 

Bliższych informacji na temat rekrutacji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku angielskim udziela:

Centrum Współpracy Międzynarodowej
International Students Office
Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pok. 233
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. +48 22 234 5091, +48 22 234  6039, +48 22 234  1460

   
Tabela 2. Kierunki i specjalności na studiach drugiego stopnia.

kierunek  specjalność
Computer Science  Computer Systems and Networks  
Telecommunications Telecommunications 
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4

Obywatele polscy i obywatele innych krajów Unii Europejskiej starający się o przyjęcie na studia
w języku angielskim są rekrutowani w tym samym terminie i są poddawani takiej samej procedurze kwalifikacyjnej  co kandydaci na studia w języku polskim. Dodatkowa opłata za kształcenie w języku angielskim na studiach drugiego stopnia wynosi 2700 zł za semestr .

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia w języku angielskim w osobnej rekrutacji . Obowiązuje ich dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 200 euro
oraz wnoszenie opłat za studia, w przypadku studiów drugiego stopnia, w wysokości 2700 euro
za semestr

Bliższych informacji na temat rekrutacji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej na studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku angielskim udziela:

Centrum Współpracy Międzynarodowej
International Students Office
Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pok. 233
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. +48 22 234 50 91 +48 22 234  6039,  +48 22 234  1460

   

Decyzja Rektora nr 123/2020 z dnia 18/06/2020

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Decyzja Rektora nr 119/2020 z dnia 17/06/2020

w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2020/2021 studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej