Stacjonarne studia dwustopniowe w języku angielskim

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oferowane są stacjonarne studia dwustopniowe w języku angielskim na dwóch kierunkach kształcenia: Informatyka (Computer Science)Telekomunikacja (Telecommunications). Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) prowadzą do uzyskania dyplomu inżyniera (ang. Bachelor of Science in Engineering – B.Sc.), a drugiego stopnia – do uzyskania dyplomu magistra inżyniera (ang. Master of Science in Engineering – M.Sc.)

Studia są prowadzone w dwóch specjalnościach:

  • Computer Systems and Networks – na kierunku Informatyka
  • Telecommunications – na kierunku Telekomunikacja

Studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów. Program czterech pierwszych semestrów jest wspólny dla obu kierunków i specjalności, a podział na specjalności następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

Tabela 1. Kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia.

kierunek  specjalność
Computer Science  Computer Systems and Networks  
Telecommunications Telecommunications 
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8

Obywatele polscy i obywatele innych krajów Unii Europejskiej starający się o przyjęcie na studia w języku angielskim mają obowiązek zgłosić się w tym samym terminie co kandydaci na studia w języku polskim i są poddawani takiej samej procedurze kwalifikacyjnej. Studia w języku angielskim wymagają jednak wnoszenia dodatkowych opłat, ustalanych rozporządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej. Na studiach pierwszego stopnia ta opłata wynosi 2000 zł za semestr.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia w języku angielskim w osobnej rekrutacji. Obowiązuje ich dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 200 euro oraz wnoszenie opłat za studia, w wysokości 2000 euro za semestr, w przypadku studiów pierwszego stopnia. 

Bliższych informacji na temat rekrutacji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku angielskim udziela:

Centrum Współpracy Międzynarodowej
International Students Office
Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pok. 233
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. +48 22 234 50 91

Tabela 2. Kierunki i specjalności na studiach drugiego stopnia.

kierunek  specjalność
Computer Science  Computer Systems and Networks  
Telecommunications Telecommunications 
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4

Obywatele polscy i obywatele innych krajów Unii Europejskiej starający się o przyjęcie na studia w języku angielskim są rekrutowani w tym samym terminie i są poddawani takiej samej procedurze kwalifikacyjnej co kandydaci na studia w języku polskim. Dodatkowa opłata za kształcenie w języku angielskim na studiach drugiego stopnia wynosi 2500 zł za semestr.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia w języku angielskim w osobnej rekrutacji. Obowiązuje ich dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 200 euro oraz wnoszenie opłat za studia, w przypadku studiów drugiego stopnia, w wysokości 2500 euro za semestr. 

Bliższych informacji na temat rekrutacji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej na studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku angielskim udziela:

Centrum Współpracy Międzynarodowej
International Students Office
Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pok. 233
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. +48 22 234 50 91