Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej

Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej została powołana 4 lutego 2005 roku na spotkaniu zainicjowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Jest ona strukturą skupiającą firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe związane z technologiami komunikacji bezprzewodowej, działającą jako katalizator współpracy między tymi instytucjami. Jej strategicznym celem jest integracja i wzmacnianie potencjału Polski i polskich firm w sferze usług, aplikacji i technologii mobilnych dla przyspieszonego rozwoju mobilnego i otwartego społeczeństwa informacyjnego oraz zdynamizowania rozwoju gospodarczego kraju.

Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym nakreślonym w Strategii Lizbońskiej oraz podejmując inicjatywę UE budowy Europejskich Platform Technologicznych służących osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym, Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej włącza się aktywnie w działania Europejskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej – eMobility, zwiększając tym samym rozpoznawalność Polski w Europie jako solidnego i doświadczonego partnera w dziedzinie projektowania i produkcji mobilnych usług, aplikacji i technologii.

Zadania operacyjne Platformy skupiają się na wypracowaniu wizji rozwoju polskiego sektora łączności mobilnej i budowie mapy drogowej tego rozwoju. Platforma włącza się aktywnie w proces kreowania polityki i prawodawstwa służących pobudzaniu innowacyjności w powyższych dziedzinach.

Działa ona na rzecz podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze komunikacji mobilnej i bezprzewodowej poprzez dostarczanie informacji o możliwościach finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz inicjowanie i prowadzenie wspólnych badań naukowo-technicznych i komercjalizację rozwiązań naukowych.

Platforma promuje innowacyjność i rozwój naukowo-techniczny także wśród uczelni i innych jednostek badawczych prezentując konkretne możliwości rozwoju - programy praktyk, staże naukowe oraz współpracę kadry naukowej z przemysłem w ramach struktur wypracowanych przez poszczególnych członków Platformy.

Jest ona także generatorem projektów, forum dla networkingu oraz miejscem spotkań przedsiębiorstw zainteresowanych wspólną działalnością badawczo-rozwojową. Jednocześnie Platforma koncentruje się na zbieraniu informacji i analizie potencjału mobilności w Polsce regularnie prezentując wyniki tych badań na łamach prasy polskiej i zagranicznej oraz wśród instytucji administracji państwowej.

Platforma działa jako nieformalna grupa osób/instytucji, realizując jednak swoje konkretne cele operacyjne. Obecnie PPTMiKB zrzesza 30 członków.

Sekretariat Wykonawczy Platformy:
Kuba Lebuda
ul. Malczewskiego 38/4
02-622 Warszawa
tel. 508 436 148

Strona Platformy: http://www.emobility.pl/