OGŁOSZENIE ws. wstępnych list do rankingu kwalifikującego do stypendium Rektora

 

Wstępne listy zawierają informacje o podstawowych wskaźnikach osiągnięć studenta (liczba uzyskanych ECTSów, średnia ważona ocen z dwóch ostatnich semestrów, liczba zdobytych punktów do rankingu), będących punktem wyjścia do sporządzenia list rankingowych, kwalifikujących ostatecznie do otrzymania stypendium Rektora.

Listy wstępne nie stanowią podstawy dla decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium

Wnioski i odwołania dotyczące list wstępnych można składać w terminie do 17 listopada br.

Wnioski i odwołania powinny dotyczyć wyłącznie ewentualnych błędów w wyliczeniu ww. wskaźników, określających własny dorobek studenta.

Liczba punktów wyróżniona kolorem czerwonym oznacza , że do całkowitego dorobku punktowego nie zostały wliczone punkty za średnią ocen (de facto , oznacza to „wyzerowanie”  punktów za średnią ocen). Jest to konsekwencja niespełnienia warunków uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS (skumulowanych i/lub semestralnych), określonych w Regulaminie  §23, ust. 3, pkt 2) i 3)

Procedura

Podania można składać osobiście , w pok. 119 (w godzinach pracy dziekanatu) lub w formie  elektronicznej , wyłącznie w formacie pdf , zamieszczając plik z podaniem w formularzu, dostępnym TUTAJ

Listy Wstępne (pdf, 594,67 kB)