Współpraca z jednostkami naukowymi

Collegium Civitas

22 marca 2013 r. zostało podpisana umowa konsorcjum pomiędzy Collegium Civitas a Politechnika Warszawką, Uniwersytetem Warszawskim  i Fundacją "Instytut Mikromakro". Celem Konsorcjum jest wspólny udział w konkursie ogłoszonym przez Dyrektora Narodowego centrum Badań i Rozwoju, na wykonanie projektu badawczego pt. "Otwarte laboratorium informacji dla mieszkańców miasta" (MiastoLab) w ramach Programu Innowacje Społeczne. 

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji zawarło z Politechniką Warszawską i Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych porozumienie kooperacyjne w dniu 5 listopada 2012 r. Przedmiotem porozumienia jest stworzenie oraz zarządzanie strukturą organizacyjną ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego oraz ustalenie warunków współpracy realizowanej w ramach MultiShow Cluster - MultiShow Soluion for Sports & Leisure Facilities Cluster, niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania, działać marketingowych oraz powiązań kooperacyjnych.

Ze strony Wydziału aktywnym uczestnikiem umowy jest Instytut Radioelektroniki reprezentowany przez prof. dr. hab. inż. Władysława Skarbka. 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

W dniu 26 stycznia 2012 r. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW zawarł z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych umowę o współpracy naukowo-technicznej, badawczej i dydaktycznej. Strony prowadzą od dłuższego czasu współpracę naukowo-badawczą, polegającą na wspólnym udziale w realizacji projektów badawczych i innych przedsięwzięć w dziedzinie opracowywania nowych materiałów, badania ich właściwości i możliwości wykorzystania w podzespołach do zastosowań w elektronice, optoelektronice, metrologii i w innych dziedzinach nauki i gospodarki.

WorldIT Systems

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisał w dniu 13 stycznia 2012 r. umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej z WorldIT Systems Sp. z o.o. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie działalności naukowo-badawczej, w wybranych dziedzinach elektroniki, telekomunikacji, informatyki. Ze strony Wydziału aktywnym uczestnikiem Umowy jest Instytut Informatyki reprezentowany przez prof. dr. hab. Henryka Rybińskiego.

Collage of Engineering, Pensylwania, USA

The College of Engineering, the Pennsylvania State University, University Park, United States oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podpisali porozumienie o wzajemnej wymianie studentów, która rozpocznie się wiosną 2013 r.

Vilniaus Kolegija, Litwa

Vilniaus Kolegia, Litwa i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie wymiany studentów, pracowników naukowych, wspólnych badań, organizacji seminariów, konferencji, i innych wydarzeń naukowych.    

University of Houston

College of Engineering, University of Houston, Texas oraz wydział Elektroniki PW podpisały w dniu 10 sierpnia 2011 roku Memorandum of Understanding, celem którego jest współpraca stron w zakresie badań i wymiany kadry naukowej.

Kyungpook National University, Korea

Information Technology College, Kyungpook National University oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisali list intencyjny. Strony zadeklarowały współpracę m.in. w zakresie rozwoju wspólnych działań edukacyjnych, promocji wymian studenckich i kadry nauczającej, wspólnych badań.    

Ecole Polytechnique de Nantes, Francja

Politechnika w Nantes i Politechnika Warszawska podpisały 31 maja 2011 r. umowę o współpracy dotycząca podwójnego dyplomowania. Przedmiotem umowy jest wymiana studentów prowadząca do nadawania podwójnych dyplomów magistra inżyniera w Politechnice Warszawskiej. 

Białoruski Uniwersytet Państwowy

Politechnika Warszawska, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Politechnika Koszalińska i Politechnika Łódzka podpisały list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy stronami  Celem listu intencyjnego jest wyrażenie przez strony woli współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia poprzez wpieranie wspólnych przedsięwzięć.

University of Piza, Włochy

W dniu 21 stycznia 2011 r. Politechnika Warszawska i University of Piza, Włochy, podpisały list intencyjny. Strony, po przeanalizowaniu swoich potencjałów badawczych w tym kadry naukowej, infrastruktury, oraz dotychczasowych osiągnięć uznały nawiązanie współpracy za obopólnie korzystne. Współpraca będzie się opierała m.in. na wymianie kadry naukowej, doktorantów i studentów, wspólnym planowaniu i wdrażaniu badań i programów edukacyjnych, wymianę dokumentów i informacji dotyczących badań i edukacji. 

Lviv Politechnic Nationat University, Ukraina

The Institute of Telecommunication, Radioelectronics and Electronic Device, Lviv Politechnic Nationat University, Ukraina oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały Memorandum of Understanding. Współpraca będzie rozwijana w obszarze badań naukowych i edukacji. 

Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

W dniu 19 marca 2009 r. Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w dziedzinie rozwoju systemu "Obiektowe środowisko programistyczne dla szybkiego tworzenia aplikacji biznesowych opartych na bazie danych".  

FFI - Norweski Ośrodek Badawczy

FFI - Norweski Ośrodek Badawczy i Politechnika Warszawska podpisały 30 lipca 2009 r. umowę dotyczącej bezkosztowej współpracy naukowej polegającej na wymianie informacji i danych badawczych. Inicjatorem porozumienia był Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI  

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

W dniu 16 kwietnia 2008 r. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zawarł z Politechniką Warszawską porozumienie w sprawie przygotowania projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Strony porozumienia postanowiły kontynuować działania przygotowawcze do realizacji projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, wymienionego pod nr 45 na liście indykatywnej projektów kluczowych, w tym dużych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Politechnice Warszawskiej, jako projektu o charakterze konsorcyjnym z udziałem Wydziałów Politechniki Warszawskiej i jednostek zewnętrznych.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW wyraził zainteresowanie udziałem w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanym przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie technik biometrycznych. 

National Institute for Materials Science, Japonia

National Institute for Materials Science, Japonia i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały w dniu 27 sierpnia 2004 list intencyjny dotyczący realizacji umowy o współpracy w zakresie wymiany studentów i naukowców.