Komunikaty Dziekanatu

 
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok.  110, 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA:  Nieczynne
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00 

 

Dziekanat zastrzega sobie prawo nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć studentów.
Za utrudnienia przepraszamy.

Stypendia rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

 Stypendia rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

Ustalenia dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych w roku akademickim 2021/2022.

Termin i sposób odbioru decyzji stypendialnych będzie ogłoszony w najbliższych dniach.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych 

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru zimowego 2021Z, rejestracją na semestr letni 2022L i zapisami na przedmioty w semestrze 2022L.

Studenci, którzy złożyli lub będą składać prace inżynierskie w sem. zimowym 2021Z i ubiegają się o przyjęcie na studia magisterskie rozpoczynające się w sem. letnim 2022L otrzymają do końca semestru zastępczą rejestrację na programie 103A-X Przygotowanie do podjęcia studiów, umożliwiającą zapisy na przedmioty.

W semestrze letnim 2022L, po dwóch pierwszych turach zapisów na przedmioty studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web. Natomiast zaczynając od tury trzeciej, po każdej kolejnej turze zapisów koordynatorzy przedmiotów mogą sami dokonywać w portalu USOS-web przesunięć studentów pomiędzy grupami zajęciowymi. W sumie odbędzie się sześć tur zapisów w dniach od 18 do 25 lutego 2022 r.

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 3 do 20 stycznia 2022 r.

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 26 listopada do 12 grudnia 2021 r.

Większość dokumentów wymagana do tej pory w wersji papierowej, jest obecnie przetwarzana w wersji elektronicznej.

Nowy Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje od 21 maja 2021 r.

Aby uruchomić proces wypłaty stypendiów, dziekanat musi otrzymać zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji stypendialnej.

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 5 do 23 maja 2021 r.

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 13 do 30 maja 2021 r.

Wniesienie opłaty po upływie wyznaczonego terminu skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie i obciążeniem kosztem opłaty za wysyłanie przez Uczelnię pisemnego wezwania do zapłaty.

Wnioski stypendialne - nowy sposób składania dokumentów!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i Zarządzeniem Rektora PW nr 104/2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19, zostały wprowadzone  zmiany w sposobie składania wniosków stypendialnych. 

Uwaga: ustalenia dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego mogą ulec zmianie, prosimy o śledzenie aktualizacji.

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru zimowego 2020Z, rejestracją na semestr letni 2021L i zapisami na przedmioty w semestrze 2021L.