Stacjonarne studia pierwszego stopnia

Koncepcja programowa studiów pierwszego stopnia nawiązuje do międzynarodowych standardów kształcenia politechnicznego, przy czym bardziej zbliżona jest do systemu anglosaskiego
niż do typowych studiów zawodowych, odwołujących się do tradycji niemieckiej Fachhochschule. Udział treści podstawowych w programach tych studiów przekracza bowiem 50% i – choć zajęcia służące wyrabianiu umiejętności inżynierskich wypełniają nadal około połowy czasu studiów
– absolwent uzyskuje wykształcenie na tyle ogólne, że jest przygotowany do:

  • podjęcia pracy w wielu różnych specjalnościach, w szczególności – interdyscyplinarnych;
  • podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym ze specyfiką wykształcenia;
  • podjęcia studiów drugiego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, na innym wydziale Politechniki Warszawskiej albo na innej uczelni technicznej w kraju lub za granicą;
  • twórczego korzystania z możliwości rozwoju zawodowego, jakie stwarza obfitość i dostępność źródeł informacji technicznej oraz różnych form kształcenia ustawicznego.