Wstępna lista rankingowa do Stypendium Rektora

Szanowni Studenci,
oddaję w Państwa ręce wstępną listę rankingową do Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 

UWAGA! Jest to wersja listy po uwzględnieniu odwołań. Nie jest to ostateczna lista gwarantująca (lub nie) otrzymanie stypendium.

Nadawcy odwołań zostaną o ich wyniku poinformowani oddzielnymi mailami. Ostatecznej listy rankingowej można się spodziewać na początku przyszłego tygodnia.

Lista ta jest podzielona pod względem stopnia Państwa studiów, ich typu, kierunku i specjalności, zgodnie z kryteriami tworzenia list rankingowych ustalonymi w porozumieniu z WRS EiTI i opisanej Decyzją Dziekana WEiTI nr 51/2023. Lista ta, w każdej z grup jest posortowana wg liczby punktów, które Państwo uzyskali sumarycznie, za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Wszelkie kryteria przyznawania tych punktów są opisane w załączniku do zarządzenia nr 55/2023 Rektora PW dotyczącego pomocy materialnej dla studentów PW.

Przy niektórych numerach indeksu, w prawej kolumnie pojawia się czerwona flaga, która oznacza, że dany student nie uzyskał pełnego zaliczenia wymaganego programem studiów. Oznacza to, że pomimo złożenia poprawnego wniosku, te osoby wg regulaminu nie będą mogły otrzymać punktów za wyniki w nauce (§23, punkt 3, ustęp 2. Zarządzenia nr 55/2023). 

Zwracam Państwa uwagę na to, że lista ostateczna będzie tworzona w oparciu o rodzaj studiów, ich stopień i kierunek. Czyli, studenci np. I stopnia na kierunku Elektronika, pomimo że mieli liczone punkty w różnych grupach, trafiają potem do wspólnej puli. Działanie to ma na celu możliwe zwiększenie liczby przyznawanych stypendiów i możliwie jak najbardziej sprawiedliwe liczenie punktów. Liczebności studentów i przyznanych stypendiów w danych grupach załączam poniżej do tego listu. Liczę, że w ciągu dwóch tygodni od dziś, listy ostateczne trafią do Biura Kanclerza PW do zatwierdzenia i kiedy tylko zostaną tam zatwierdzone będziemy mogli wydać decyzje administracyjne o ich przyznaniu (lub o ich nieprzyznaniu), a następnie rozpocząć wypłaty stypendiów.

Życząc Państwu sukcesów w nauce i gorąco zachęcając do aktywności naukowej – samodzielnej czy w kołach naukowych, sportowej i artystycznej przesyłam serdeczne pozdrowienia i liczę na Państwa odzew w sprawie załączonej listy.

dr inż. Krzysztof Madziar
Prodziekan ds. Studenckich
Przewodniczący Komisji
Stypendialnej na WEiTI PW