Zmiana terminów składania prac dyplomowych!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia  21 maja 2020 r.  ( w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
i Zarządzenia Rektora nr 26/2020 z dnia 4/05/2020   ( w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz przedłużenia terminów składania prac dyplomowych
w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 ): 

  • terminy  składania prac dyplomowych zostają przedłużone  do 14 października 2020 r.;
  • osoby, które zgłosiły zamiar podjęcia studiów drugiego stopnia od semestru 20Z  powinny: 
    • złożyć prace dyplomowe inżynierskie w terminie do  14 września ,
    • zdać egzamin dyplomowy do 29 września ;
  • w przypadku osób wznawiających studia na obronę pracy dyplomowej, wrześniowe terminy złożenia pracy dyplomowej zostają przedłużone do 14 października ;
  • wstępne decyzje rejestracyjne , które zostaną podjęte w odniesieniu do osób, które nie złożą pracy dyplomowej w terminie do 15 września 2020 r. ( ewentualnej rejestracji na kolejny semestr , jeżeli jest taka możliwość lub skreślenia z listy studentów w przypadku braku takiej możliwości) zostaną skorygowane na korzyść studenta w chwili złożenia pracy dyplomowej w przedłużonym terminie.