Aktualności

Nabór do konkursu CyberSummer@WUT-4

Zapraszamy do udziału w CyberSummer@WUT-4, którego celem jest akceleracja włączania studentów w działalność badawczo- rozwojową prowadzoną na Politechnice Warszawskiej w ramach Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych.

Do programu CyberSummer@WUT-4 przystąpić mogą studenci studiów II stopnia kierunków związanych tematycznie z działalnością POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych.

Studenci (wymagany jest status studenta studiów drugiego stopnia na dzień złożenia wniosku oraz na dzień podpisania umowy) składają aplikację drogą mailową, przesyłając do dnia 15 marca 2024 r. na adres pob.cyberds@pw.edu.pl:

  • maksymalnie dwustronicowy opis planowanego projektu badawczego, ze wskazaniem oczekiwanych wyników w ramach projektu;
  • zgodę opiekuna naukowego, spełniającego warunki określone w ust. 4, na opiekę nad projektem wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (podpisany skan zgody lub dokument potwierdzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym);
  • informację o studiach pierwszego i drugiego stopnia (kierunek, wydział, uczelnia) oraz informację o ocenach uzyskanych na koniec studiów pierwszego stopnia wraz z informacją o średniej skumulowanej z ostatniego semestru zrealizowanego na studiach drugiego stopnia (dla studentów spoza Politechniki Warszawskiej – wymagany jest dokument z macierzystego dziekanatu);
  • informację o udokumentowanych dokonaniach w pracach badawczo rozwojowych, w tym publikacjach, oprogramowaniu i przy realizacji grantów badawczych;
  • oświadczenie, że zgłoszony projekt nie był i nie jest finansowany z innego programu IDUB ani żadnego innego źródła środków publicznych (zasada braku podwójnego finansowania).

W konkursie mogą wziąć udział tylko studenci, którzy nie uzyskali finansowania w poprzednich edycjach konkursów CyberSummer@WUT.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2024 r.

Więcej informacji tutaj.