Aktualności

Wsparcie jednostek naukowych realizujących tzw. Międzynarodowe Agendy Badawcze

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs na wsparcie jednostek naukowych realizujących tzw. Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3.

 

Program ma na celu stworzenie wyspecjalizowanych, odrębnych, wiodących w skali światowej nowo powstałych jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

•    identyfikowania programów i tematów badawczych,

•    polityki personalnej,

•    zarządzania pracami B+R,

•    komercjalizacji wyników prac B+R,

które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze – oryginalne programy badawczo-rozwojowe – w partnerstwie z renomowanymi ośrodkami naukowymi z zagranicy.

Zalecaną formą prawną wg Instytucji ogłaszającej konkurs dla jednostki realizującej MAB jest fundacja, utworzona na podstawie ustawy o fundacjach, która powinna być powołana już na I etapie aplikowania.

Wnioskodawcą w ramach konkursów jest naukowiec (dopuszcza się składanie wniosku przez dwóch naukowców, z których jeden będzie głównym wnioskodawcą) jednocześnie pełniący funkcję kierownika nowo powstałej jednostki realizującej MAB oraz lidera grupy badawczej.

 

Dokumentacja konkursowa przewiduje 2 ścieżki aplikowania:

  • Konkurs nr 1/2015 - skierowany dla wnioskodawców, którzy planują realizować swoje projekty w jednostkach finansowanych w ramach 1 edycji programu Teaming for Excellence (Horyzont 2020).

Alokacja na konkurs: 135 mln zł.

Dofinansowanie dla jednostki realizującej MAB: 45 mln zł.

Czas trwania projektu: nie może wykroczyć poza 30.06.2023 r. (początek realizacji projektu - nie wcześniej niż 01.06.2016 r.).

 

  • Konkurs nr 2/2015 – skierowany dla pozostałych wnioskodawców.

Alokacja na konkurs: 120 mln zł.

Dofinansowanie dla jednostki realizującej MAB: 35 mln zł.

Czas trwania projektu: nie może wykroczyć poza 30.06.2023 r. (początek realizacji projektu - nie wcześniej niż 01.06.2016 r.).

Dofinansowanie projektów będzie obejmować:

- koszty badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę realizującą MAB,

- koszty związane z efektywnym funkcjonowaniem jednostki,

- koszty wykorzystania istniejącej infrastruktury (zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego),

- współpracy między partnerami oraz transferu wiedzy.

Dodatkowo w ramach dofinansowania pokrywane będą koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami, np. szkolenia, stypendia i staże.

 

Jednostka realizująca MAB nie może udzielać pomocy publicznej przedsiębiorcom.

 

Proces składania wniosków w programie MAB rozłożony jest na 3 etapy:

  • I część wniosku: do dnia 15 stycznia 2016 r. (należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej)
  • II część wniosku: do dnia 26 lutego 2016 r.
  • III część wniosku: nie wcześniej niż do 7 kwietnia 2016 r.

Ze względu na strategiczny charakter oraz wymagania konkursu osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o wcześniejszy kontakt i przekazanie stosownych informacji.

 

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/