Aktualności

Stypendium w ramach projektu SHENG finansowanego ze środków NCN

Nazwa jednostki

 • Politechnika Warszawska, Warszawa

Nazwa stanowiska: Stypendysta – doktorant

Wymagania:

 • doktorant/doktorantka, uczestnik studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej, dyscyplina informatyka
 • wykształcenie wyższe w zakresie informatyki/matematyki/ekonometrii (lub student studiów magisterskich w podanym zakresie),
 • umiejętność modelowania matematycznego
 • znajomość metod analizy wielokryterialnej
 • znajomość metod statycznej analizy danych
 • znajomość baz danych
 • znajomość języków programowana: Python
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • samodzielne studia literatury fachowej
  • gotowość przygotowywania raportów i publikacji 

Mile widziane:

 • znajomość narzędzi do modelowania i optymalizacji (np. AMPL, CPLEX)
 • programowania w języku Matlab

Opis zadań:

 • udział w pracach badawczych w obszarze wspomagania decyzji
 • udział w opracowaniu metod wspierania analizy wielokryterialnej przez zaawansowane metody analizy danych
 • opracowywanie raportów technicznych i wyników eksperymentów
 • czynny udział w przygotowaniu artykułów i prezentacji naukowych

Typ konkursu NCN: SHENG

Termin składania ofert: 22 października 2023
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe w wysokości 3000 PLN/miesiąc przyznane na okres 9 miesięcy
 • miejsce pracy Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie pdf proszę przesyłać do kierownika projektu dr inż. Janusza Granat (janusz.granat@pw.edu.pl).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV,
 • opis przebiegu pracy zawodowej lub przebiegu studiów,
 • listę osiągnięć związanych z realizacją projektów lub w trakcie przebiegu studiów,
 • listę osiągnięć o charakterze naukowym (o ile istnieją).

Termin i forma: przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przekazane wybranym kandydatom indywidualnie, drogą telefoniczną lub mailową, do dnia 25.10.2023 r .

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konkursu określa „ Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków narodowego centrum nauki " (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

 

Data dodania ogłoszenia: 09.10.2023 r.