Aktualności

Funkcjonowanie Wydziału EiTI w sem. zimowym roku akademickiego 2021/2022 - informacja Dziekana

Na zdjęciu gmach Wydziału EiTI

 

Informacja  z dnia 29 września 2021 r.

Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w sprawie warunków kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

 

W związku z zarządzeniem nr 84/2021 Rektora PW z dnia 27 września 2021 r., zmieniającego zarządzenie nr 104/2020 Rektora PW w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii, określam zasady reżimu sanitarnego dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych oraz wymogów w nich uczestniczenia.

 

 1. Osoby wchodzące do budynków Wydziału zobowiązane są do stosowania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa  sanitarnego, z których najważniejsze podane są w poniższych punktach.
 2. Przy obu wejściach do Gmachu Elektroniki oraz przy głównym wejściu do Gmachu Elektrotechniki istnieje możliwość dokonania pomiaru temperatury. Pomiar temperatury w skrzydle A Gmachu Elektrotechniki można będzie również dokonać na II p. przy sekretariacie IMiO.  Podwyższona temperatura wyklucza przebywanie w  budynkach Wydziału.
  1. Pracowników, doktorantów, studentów, uczestników innych form kształcenia oraz gości obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek we wszystkich przestrzeniach wspólnych  (ciągi komunikacyjne, windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie).
  2. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwego procesu kształcenia, w tym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. O możliwości odkrycia ust i nosa w miejscu zajęć dydaktycznych lub odbywania się egzaminu bądź zaliczenia decyduje osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.
  3. Dopuszcza się zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa osób prowadzących  zajęcia pod warunkiem zachowania  odległości od pozostałych osób lub jeśli uzasadnione jest to ich aktywnością w czasie zajęć (np. prowadzeniem wykładu).
  4. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć i w ramach możliwości w trakcie przerw.
  5. W budynkach Wydziału zapewniona jest  dostępność preparatu do dezynfekcji.
  6. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane  na zajęcia i bez   objawów sugerujących chorobę zakaźną (podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar), niepozostające w kwarantannie, izolacji lub nieprzebywające z osobą odbywającą kwarantannę.
  7. Zaleca się ograniczyć gromadzenie się przed salami i pomieszczeniami dydaktycznymi podczas wchodzenia i wychodzenia uczestników zajęć.
  8. W przypadku wystąpienia wśród pracowników lub studentów objawów zakażenia dróg oddechowych, gorączki, lub innych objawów sugerujących możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się obowiązek pozostania w domu i kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi NFZ w celu weryfikacji stanu zdrowia i podjęcia dalszych kroków.
  9. Zamieszczone informacje mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w Kraju, zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub aktualizacji warunków kształcenia w Politechnice Warszawskiej.  

 

 

 

                                                                                          Dziekan

                                                                                   Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski