Aktualności

Oferta pracy dla stypendysty w ramach projektu NCN OPUS-LAP „Heterogeniczne diamentowe nanoarchitektury biosensoryczne: opto-elektrochemiczne interakcje z układami przeciwciał”

Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, WEiTI PW

  
Nazwa stanowiska:

Stypendysta w ramach projektu NCN OPUS-LAP „Heterogeniczne diamentowe nanoarchitektury biosensoryczne: opto-elektrochemiczne interakcje z układami przeciwciał” 

   
Instytucja oferująca stypendium/miejsce pracy:

Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych 
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki 
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 
Politechnika Warszawska 
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa.

 
Czas trwania: 36 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: styczeń 2023

Kwota stypendium: 2500 zł/miesiąc

 
Zadania badawcze:

 1. Analizy numeryczne nanostruktur i układów nanowarstw;
 2. Pomiary optyczne struktur biosensorycznych;
 3. Opracowanie i analiza danych.

 
Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Status studenta II stopnia lub doktoranta/uczestnika szkoły doktorskiej;
 2. Zainteresowania badawcze i doświadczenie zgodne z przewidzianymi zadaniami;
 3. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej;
 4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

  
Termin składania ofert: 25.11.2022, do godz. 16:00

  
Zgłoszenia:
W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres bogdan.sowa@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.);
 2. Potwierdzenie ukończenia studiów co najmniej I-go stopnia (dyplom).
  W temacie wiadomości proszę wpisać: „Oferta stypendium IMiO”

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.)”.

  
Dodatkowe informacje:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1,
  00-661 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu związanym z procesem przyznania stypendium;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby związane z realizacją grantu „Heterogeniczne diamentowe nanoarchitektury biosensoryczne: opto-elektrochemiczne interakcje z układami przeciwciał”;
 5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat;
 6. Obowiązek podania przez danych osobowych jest niezbędny w celu ubiegania się i otrzymania stypendium. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie kandydatury;
 7. W odniesieniu do danych osobowych Stypendysty decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 8. Stypendysta posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Stypendyście nie przysługuje:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.