Aktualności

Informacja z dnia 17 września 2021 r.

  

Informacja  z dnia 17 września 2021 r.

Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w sprawie funkcjonowania Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

 

W związku z Komunikatem nr 2/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 września 2021 r., dotyczącego przewidywanego trybu kształcenia na Politechnice Warszawskiej w semestrze zimowym, określam co następuje.

 

  1. Kształcenie na Wydziale EiTI w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, prowadzone będzie w trybie stacjonarnym.
  2. Wszyscy pracownicy; nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami, powracają do standardowego trybu pracy. Prowadzenie zdalnego trybu pracy dla pracownika  możliwe jest w szczególnych, indywidualnych przypadkach, po uprzednim wniosku - odpowiedniego kierownika jednostki - do prorektora ds. ogólnych.
  3. Ze względu na zmienną dynamikę pandemii COVID-19, ustalenie z punktu 1, obowiązujące od początku semestru zimowego, może ulec zmianie w trakcie jego trwania. Środowisko akademickie Wydziału będzie o tym powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
  4. Osoby przebywające w budynkach Wydziału zobowiązane są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

 

 

.

   Dziekan

  Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski