Aktualności

Zarządzenia Dziekana WEiTI nr 3/2020 i nr 4/2020, w sprawie zasad korzystania z laboratoriów i sal wykładowych w okresie pandemii COVID-19

   
Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 7 października 2020 r. 

Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 

w sprawie zasad korzystania z laboratoriów i sal wykładowych
na Wydziale EiTI w okresie pandemii COVID-19

  

§ 1

Wprowadzam – na potrzeby organizacji nauczania w  pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału
w okresie pandemii - Regulamin korzystania z laboratoriów i sal wykładowych na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych PW - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwany dalej Regulaminem

§ 2

 1. Regulamin sporządzono na podstawie Zarządzenia nr 104/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19,
  z uwzględnieniem aktualnych – na dzień przyjęcia Regulaminu – wymogów, jakie powinny być spełnione dla ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, określonych przez  Główny Inspektorat Sanitarny oraz przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Regulamin stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w wymienionym w pkt. 1 Zarządzeniu nr 104/2020 Rektora PW. Podane w tym zarządzeniu wymogi i ustalenia są bezwzględnie obowiązujące.
 3. Regulamin obowiązuje w pomieszczeniach dydaktycznych tj. laboratoriach i salach wykładowych
  w Gmachu Elektroniki przy ulicy Nowowiejskiej 15/19 oraz w laboratoriach Gmachu Elektrotechniki (część z wejściem A) przy ulicy Koszykowej 75 w Warszawie.
 4. Regulamin określa zasady organizacji zajęć w laboratoriach i salach wykładowych Wydziału EiTI
  oraz wytyczne dla studentów, dotyczące uczestniczenia w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych odbywanych w budynkach Wydziału EiTI. 

§ 3

Traci moc prawną Regulamin korzystania z sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2020 Dziekana WEiTI z dnia 8 czerwca 2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

                                                                                                                                                                                           

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

  

Załączniki:

   

   

Zarządzenie  nr 4/2020 z dnia 9 października 2020 roku

Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2020 Dziekana Wydziału EiTI
w sprawie zasad korzystania z laboratoriów i sal wykładowych
na Wydziale EiTI w okresie pandemii COVID-19

   

§ 1

 1. Do regulacji zawartych w Zarządzeniu nr 3/2020 wprowadzam uzupełniające, szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji stacjonarnych zajęć dydaktycznych w laboratoriach zlokalizowanych w skrzydle A Gmachu Elektrotechniki przy ul. Koszykowej 75.
 2. Szczegółowe ustalenia, o których mowa w powyższym punkcie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia, które przyjmuje numer 2.
 3. Regulacje podane w Regulaminie korzystania z laboratoriów i sal wykładowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, załączonym pod numerem 1 do Zarządzenia nr 3/2020, nie uzupełnione niniejszym zarządzeniem, pozostają w mocy.

§ 2

Organizacja stacjonarnych zajęć dydaktycznych w salach wykładowych i w laboratoriach oraz wymogi dla: 

 • doktorantów ze szkół doktorskich, 
 • słuchaczy studiów podyplomowych 
 • oraz słuchaczy kursów i szkoleń 

- są identyczne jak podane dla studentów w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 3/2020 Dziekana WEiTI, z wyjątkiem pkt.1 w rozdziale ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, który zostaje skreślony,
a następne punkty zmieniają odpowiednio numerację.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

                                                                                             

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

  

Załącznik: