Aktualności

Zmiany w programie i modułach kształcenia na kierunku Telekomunikacja, II stopień!

  
3 marca 2020 r. odbyło się otwarte posiedzenie Komisji ds. Kształcenia
Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kraśniewskiego,
na którym przedstawione zostały zasadnicze elementy projektu programu studiów II stopnia na kierunku Telekomunikacja

Założenia nowego programu studiów II stopnia na kierunku Telekomunikacja przedstawiła Danuta Ojrzeńska-Wójter, koordynator zespołów opracowujących program nauczania:

 • wprowadzenie nowej specjalności: Techniki bezprzewodowe i multimedialne
 • zmodyfikowanie programu kształcenia na specjalności: Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo
 • wzmocnienie integracji wiedzy i umiejętności telekomunikacyjnych z zagadnieniami informatycznymi i sprzętowymi
 • wprowadzenie zmian programowych w porozumieniu z instytucjami zewnętrznymi, tak by program lepiej odpowiadał potrzebom rynkowym.

Zostały one opracowane przez dwa zespoły projektowe złożone z kadry akademickiej Wydziału 
w konsultacji z przedstawicielami różnych sektorów rynku telekomunikacyjnego oraz studentami 
z Wydziałowej Rady Samorządu a także nieformalnie w ramach przedmiotów/pracowni.

Prace nad programem przebiegały według następującego schematu:

 • identyfikacja potrzeb
 • ocena sytuacji obecnej
 • kształtowanie programu 
 • propozycja programu
 • wnioski
 • harmonogram.

Po przeprowadzeniu badań rynku, analizie opinii odbiorców naszej oferty, przejrzeniu programów uczelni krajowych i zagranicznych, uwzględnieniu kierunków badawczych określonych przez Horizon Europe, Uczelnię Badawczą, Strategię rozwoju określona została sylwetka absolwenta i efekty uczenia się oraz wytypowane zostały obszary tematyczne, które program powinien uwzględniać.

Przykładowe założenia zawarte w programie:

 • wprowadzanie nowych form nauczania: PBL, warsztaty, wykłady interaktywne, demonstracje, projekty problemowe z większym udziałem nauczycieli akademickich;
 • uwzględnienie postępu w telekomunikacji i nowych oczekiwań pracodawców: tematy z obszaru
  Big data, sieci neuronowych, nowych zagrożeń cyberbezpieczeństwa i metod zabezpieczania, IoT, 5G, chmury obliczeniowe, „softwaryzacja” sieci, itp., wprowadzenie przedmiotów ekonomiczno-społecznych (NES);
 • wymóg znajomości wśród absolwentów języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+: przedmiot obowiązkowy prowadzony w jęz. angielskim;
 • wprowadzenie zajęć przygotowujących absolwentów do włączenia się w działalność gospodarczą, tworzenia różnych form przedsiębiorczości oraz dotyczących społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej i badawczej: przedmiot Przedsiębiorczość startupowa
 • Uczelnia badawcza – nowe wyzwania programowe: oczekiwany udział w projektach, więcej godzin kontaktowych, zagadnienia na przedmiotach powiązane z priorytetowymi obszarami badawczymi.

   
Zaprezentowane zostały również modelowe plany studiów dla kierunku telekomunikacja
oraz specjalności: techniki bezprzewodowe i multimedialne, teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja na temat zaplanowanych przedmiotów obowiązkowych
i obieralnych, podczas której głos zabrali zgromadzeni goście, m.in. Prodziekan ds. nauczania
dr inż. Daniel Paczesny, dr inż. Jacek Cichocki, prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski, 
dr inż. Sławomir Kula.

   
Uruchomienie nowego programu studiów zostało zaplanowane w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

   

Źródło finansowania inicjatywy, zad. 6 Kształcenie na kierunku Telekomunikacja (II stopień): nauczanie zintegrowane i projektowe – opracowanie zmian w programie i modułach kształcenia