Ustalenia kompetencyjne dla studiów doktoranckich

Poniżej zestawiono kompetencje oraz obowiązki poszczególnych podmiotów mających wpływ na sposób organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) na Wydziale.

Rektor

 • decyzja w sprawie zmiany organizacji studiów (przekształcenia dotychczas prowadzonych studiów oraz powołania nowych studiów) – na wniosek Rady Wydziału,
 • powoływanie i odwoływanie kierownika studiów doktoranckich – na wniosek Rady Wydziału,
 • ustalanie liczby miejsc (limitu przyjęć) na studiach – na wniosek Dziekana,
 • określanie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich,
 • określenie – w formie zarządzenia – zasad i trybu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej,
 • decyzje o przyznaniu stypendium – na wniosek doktoranta zaopiniowany przez Dziekana i kierownika studiów,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika studiów o skreśleniu;

Rada Wydziału

 • wnioskowanie w sprawie zmiany organizacji studiów (przekształcenia dotychczas prowadzonych studiów oraz powołania nowych studiów),
 • wnioskowanie w sprawie powołania i odwołania kierownika studiów doktoranckich,
 • ogólny nadzór nad działalnością studiów,
 • ustalanie programu studiów (wymagań programowych),
 • ustalanie szczegółowych zasad organizacji studiów,
 • ustalanie zasad rekrutacji, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Senat PW
 • powoływanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich,,
 • przyjmowanie sprawozdań składanych przez kierownika studiów,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów dotyczące decyzji podejmowanych przez kierownika studiów;

Komisja ds. Kształcenia

 • opiniowanie projektów decyzji dotyczących zasad funkcjonowania studiów doktoranckich – weryfikacja proponowanych rozwiązań ze względu na zgodność z misją oraz zasadniczymi założeniami i kierunkami rozwoju systemu studiów na Wydziale;

Dziekan

 • kompetencje wynikające z przewodniczenia Radzie Wydziału,
 • przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawie liczby miejsc (limitu przyjęć) na studiach,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium;

Kierownik studiów (podlega Dziekanowi – pełni funkcję zbliżoną do funkcji prodziekana)

 • kierowanie bieżącą działalnością studiów,
 • przewodniczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich,
 • dokonywanie transferu osiągnięć kandydata przyjętego na studia – na wniosek kandydata zaopiniowany przez opiekuna naukowego,
 • zaliczanie przedmiotu „Pracownia Naukowa” – z uwzględnieniem oceny dokonanej przez opiekuna naukowego,
 • decyzje w sprawie uznania zaliczenia przedmiotu prowadzonego poza Wydziałem – na wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna naukowego,
 • decyzje rejestracyjne,
 • decyzje o przedłużeniu okresu odbywania studiów oraz zamrożeniu toku studiów,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium,
 • dysponowanie środkami przeznaczonymi przez Dziekana na dofinansowywanie udziału doktoratów w konferencjach naukowych;

Dyrektor instytutu (zastępca ds. dydaktycznych)

 • określenie zasad korzystania przez doktorantów z dofinansowania przez instytut udziału w konferencjach, kursach itp., zakupów aparatury (oprogramowania) i materiałów potrzebnych do wykonywania badań,
 • udzielanie zgody na realizowanie pracy doktorskiej w instytucie – na wniosek opiekuna naukowego doktoranta, z uwzględnieniem decyzji kierownika zakładu,
 • ustalanie – w porozumieniu z kierownikiem zakładu – zestawu prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych,
 • potwierdzanie wywiązania się doktoranta z przydzielonych obowiązków dydaktycznych;

Kierownik zakładu

 • udzielanie zgody na realizowanie pracy doktorskiej w zakładzie – na wniosek opiekuna naukowego doktoranta,
 • ustalanie – w porozumieniu z zastępcą dyrektora instytutu ds. dydaktycznych – zestawu prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych,
 • określanie obowiązków doktoranta związanych z procesem dydaktycznym (poza prowadzeniem zajęć) – w porozumieniu z opiekunem naukowym;

Opiekun naukowy doktoranta

 • wyrażanie zgody na opiekę na kandydatem na studia,
 • zatwierdzanie indywidualnego planu studiów (propozycji zestawu przedmiotów w kolejnych semestrach) przedstawionego przez doktoranta,
 • ustalanie – w porozumieniu z doktorantem – terminów przebywania doktoranta na Wydziale,
 • współdziałanie z zastępcą dyrektora instytutu ds. dydaktycznych i kierownikiem zakładu przy ustalaniu obowiązków dydaktycznych doktoranta,
 • opiniowanie wniosku o dokonanie transferu osiągnięć kandydata przyjętego na studia,
 • opiniowanie sprawozdania z przedmiotu „Pracownia Naukowa”,
 • opiniowanie wniosków doktoranta w sprawie uznania zaliczenia przedmiotu prowadzonego poza Wydziałem,
 • opiniowanie innych wniosków, podań i innych dokumentów kierowanych przez doktoranta do kierownika studiów doktoranckich, Dziekana i Rektora;

Samorząd doktorantów

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Wydziału dotyczących studiów doktoranckich, a w szczególności programu (wymagań programowych) i organizacji studiów,
 • opiniowanie wniosków dotyczących powołania i odwołania kierownika studiów,
 • reprezentacja w Radzie Wydziału, kolegiach elektorów do wyboru Dziekana i prodziekanów,
 • reprezentacja w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich,
 • udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących przyznawania różnych form pomocy materialnej, zgodnie z treścią zarządzenia Rektora.