Zadania opiekuna naukowego doktoranta

Przed rozpoczęciem 1-szego semestru studiów

 1. Przygotować – wspólnie z kandydatem – wniosek o transfer jednostek dydaktycznych, tzn. wypełnić „Kartę transferu osiągnięć absolwenta studiów magisterskich” (dotyczy kandydatów nie będących absolwentami studiów II stopnia na Wydziale).
 2. Opracować – wspólnie z doktorantem – w miarę możliwości kompletny program i plan studiów (zestaw przedmiotów w kolejnych semestrach).
 3. Przygotować – wspólnie z kandydatem – wniosek o transfer jednostek dydaktycznych, tzn. wypełnić „Kartę transferu osiągnięć absolwenta studiów magisterskich” (dotyczy kandydatów nie będących absolwentami studiów II stopnia na Wydziale).
 4. Zatwierdzić indywidualny plan studiów na 1. semestr.
 5. Zaopiniować ewentualny wniosek doktoranta w sprawie przyznania jednostek dydaktycznych za przedmiot prowadzony poza Wydziałem (jeśli przedmiot taki występuje w indywidualnym planie studiów na 1. semestr).
 6. Wypełnić – w porozumieniu z doktorantem – formularz „Pracownia naukowa 1 – karta informacyjna”.
 7. Określić – w porozumieniu z kierownikiem zakładu – miejsce pracy doktoranta.
 8. Ustalić – w porozumieniu z doktorantem – terminy przebywania doktoranta na Wydziale.
 9. Ustalić – wspólnie z kierownikiem zakładu oraz zastępcą dyrektora instytutu ds. dydaktycznych – zakres obowiązków dydaktycznych doktoranta w 1. semestrze.

Przed zakończeniem semestru

 1. Wypełnić formularz „Pracownia naukowa – karta oceny”.
 2. Zatwierdzić indywidualny plan studiów na kolejny semestr.
 3. Zaopiniować ewentualny wniosek doktoranta w sprawie przyznania jednostek dydaktycznych za przedmiot prowadzony poza Wydziałem (jeśli przedmiot taki występuje w indywidualnym planie studiów na kolejny semestr).
 4. Wypełnić – w porozumieniu z doktorantem – formularz „Pracownia naukowa – karta informacyjna” na kolejny semestr.

Ustalić – w porozumieniu z kierownikiem zakładu oraz zastępcą dyrektora instytutu ds. dydaktycznych – zakres obowiązków dydaktycznych doktoranta w kolejnym semestrze.