Stacjonarne studia dwustopniowe w języku angielskim

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oferowane są stacjonarne studia dwustopniowe w języku angielskim na dwóch kierunkach kształcenia:

  • Informatyka (Computer Science)
  • Telekomunikacja (Telecommunications).

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) prowadzą do uzyskania dyplomu inżyniera (ang. Bachelor
of Science in Engineering – B.Sc.), a drugiego stopnia – do uzyskania dyplomu magistra inżyniera
(ang. Master of Science in Engineering – M.Sc.).

Studia są prowadzone w dwóch specjalnościach:

  • Computer Systems and Networks – na kierunku Informatyka
  • Telecommunications – na kierunku Telekomunikacja

Studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów. Program czterech pierwszych semestrów jest wspólny dla obu kierunków i specjalności, a podział na specjalności następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

   

Tabela 1. Kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia.

kierunek  specjalność
Computer Science  Computer Systems and Networks  
Telecommunications Telecommunications 
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8

Obywatele polscy i obywatele innych krajów Unii Europejskiej starający się o przyjęcie na studia
w języku angielskim mają obowiązek zgłosić się w tym samym terminie co kandydaci na studia
w języku polskim i są poddawani takiej samej procedurze kwalifikacyjnej. Studia w języku angielskim wymagają jednak wnoszenia dodatkowych opłat, ustalanych rozporządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej. Na studiach pierwszego stopnia ta opłata wynosi 6030 zł za semestr.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia w języku angielskim w osobnej rekrutacji. Obowiązuje ich dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85 zł
oraz wnoszenie opłat za studia, w wysokości 3900 euro za semestr, w przypadku studiów pierwszego stopnia. 

Bliższych informacji na temat rekrutacji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku angielskim udziela:

Centrum Współpracy Międzynarodowej
International Students Office
Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pok. 233
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. +48 22 234 5091, +48 22 234 6039, +48 22 234 1460

   
Tabela 2. Kierunki i specjalności na studiach drugiego stopnia.

kierunek  specjalność
Computer Science  Computer Systems and Networks  
Telecommunications Telecommunications 
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4

Obywatele polscy i obywatele innych krajów Unii Europejskiej starający się o przyjęcie na studia
w języku angielskim są rekrutowani w tym samym terminie i są poddawani takiej samej procedurze kwalifikacyjnej co kandydaci na studia w języku polskim. Dodatkowa opłata za kształcenie w języku angielskim na studiach drugiego stopnia wynosi 6465 zł za semestr.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia w języku angielskim w osobnej rekrutacji. Obowiązuje ich dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85 zł
oraz wnoszenie opłat za studia, w przypadku studiów drugiego stopnia, w wysokości 4200 euro
za semestr

Bliższych informacji na temat rekrutacji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej na studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku angielskim udziela:

Centrum Współpracy Międzynarodowej
International Students Office
Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pok. 233
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. +48 22 234 50 91+48 22 234 6039, +48 22 234 1460

   

Wysokości opłat w roku akademickim 2023/2024 za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku angielskim na WYDZIALE ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH wnoszonych w PLN przez obywateli polskich i obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA

- Informatyka I stopnia – 6030 PLN

- Telekomunikacja I stopnia – 6030 PLN

- Informatyka II stopnia – 6465 PLN

- Telekomunikacja II stopnia – 6465 PLN

Decyzja Rektora nr 118/2023 z dnia 16/05/2023

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2023/2024

  
Wysokości opłat za kształcenie wnoszonych w EURO przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024 na WYDZIALE ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

- Informatyka I stopnia – 3900 EURO

- Telekomunikacja I stopnia – 3900 EURO

- Informatyka II stopnia – 4200 EURO

- Telekomunikacja II stopnia – 4200 EURO

Decyzja Rektora nr 121/2023 z dnia 16/05/2023

w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2023/2024 studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej