Aktualności

Granty wewnętrzne PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych - logo

Politechnika Warszawska ogłasza konkurs na granty wewnętrzne, finansowane ze środków projektu ,,Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, dla pracowników PW, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (kliknij)

  
Grant wewnętrzny może być wykorzystany na dofinansowanie działań, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC, w tym:

  • wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu,
  • przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową,
  • wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

   

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15% kosztów bezpośrednich.

Kierownik grantu otrzyma też dodatek w wysokości 6000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do drugiego etapu oceny) lub 12 000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie).

  
Dodatkowy warunek

Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach IDUB, jeśli w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC.

   
Składanie i ocena wniosku

Kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do decyzji. Wniosek należy przekazać w wersji papierowej do Centrum Obsługi Projektów (COP) lub w formie skanu na adres e-mail: dpm@cop.pw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa: 7 stycznia 2021 r.

Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje kierownik IDUB na podstawie opinii Komisji konkursowej ds. grantów ERC, która oceniać będzie nowatorstwo tematu, poziom naukowy projektu oraz dorobek wnioskodawcy.

Wnioski zostaną rozpatrzone do: 31 stycznia 2021 r.

  
Realizacja grantu

Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie porozumienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do decyzji. Porozumienie należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach do COP.

Środki z grantu wewnętrznego można wydatkować od dnia zawarcia porozumienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.

  
Rozliczenie grantu

Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku do ERC oraz dostarczenie do COP recenzji złożonego wniosku (Evaluation Summary Report – ESR) po pierwszym etapie oceny. W sytuacji, kiedy wniosek do ERC w zadeklarowanym konkursie nie zostanie złożony, przyznane środki należy zwrócić.

Podstawą rozliczenia grantu jest protokół oceny i odbioru grantu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do decyzji. Protokół oceny i odbioru należy przekazać do COP w 4 egzemplarzach w ciągu 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.

Wszystkie dokumenty i wątpliwości należy kierować do COP, które przekaże je do IDUB.

  
Prorektor ds. Nauki o grantach dla pracowników PW, planujących złożenie wniosku o grant ERC»

   

(Źródło: www.badawcza.pw.edu.pl)