Aktualności

Funkcjonowanie Wydziału w czasie pandemii Covid19

Najnowsze obowiązujące rozporządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej: https://tinyurl.com/ss9vf6b4 

Najważniejsze informacje, zasady i wytyczne:
Osoby przebywające w pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych na terenie Uczelni mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.

Z obowiązku tego są zwolnieni:

 • pracownicy przebywający na swoim stanowisku pracy w pomieszczeniu, w którym nie przyjmuje się interesantów,
 • pracownicy przebywający na swoim stanowisku pracy oddzieleni od interesantów przegrodami (za wyjątkiem sytuacji, kiedy bezpośrednio obsługują interesantów),
 • osoby spożywające posiłki i pijące napoje,
 • osoby wypowiadające się podczas prowadzenia zajęć i wystąpień publicznych.

Kierownicy jednostek mają obowiązek:

 • umieścić środki dezynfekujące do rąk w każdym pomieszczeniu dydaktycznym oraz przy stanowiskach obsługi studentów, doktorantów i osób z zewnątrz,
 • zapewnić dezynfekcję środków piśmienniczych (po każdorazowym użyciu) przy stanowiskach obsługi studentów, doktorantów i osób z zewnątrz,
 • wywiesić instrukcję mycia rąk i utrzymania higieny w pomieszczeniach sanitarnych.

Prowadzący zajęcia ze studentami i doktorantami mają obowiązek:

 • wietrzenia sal po każdych zajęciach.

Główni użytkownicy obiektów PW mają obowiązek:

 • umieścić przy wejściach do budynków urządzeń do dezynfekcji rąk ze stosowną informacją (w języku polskim i angielskim),
 • czyścić i dezynfekować budynki uczelniane, sale dydaktyczne, klimatyzatory, urządzenia sanitarne i powierzchnie dotykane przez wiele osób (poręcze, stoły obiadowe, sprzęt sportowy, klamki do drzwi i okien, przyciski wind, pomoce dydaktyczne i edukacyjne itp.),
 • umieścić przy windach informacje (w języku polskim i angielskim) o zasadach korzystania z windy,
 • utworzyć lub aktualizować listy kontaktów w nagłych wypadkach i umieścić je przy apteczkach pierwszej pomocy,
 • zabezpieczyć odpowiednie pomieszczenie przeznaczone do czasowej izolacji osób.
 • Informację o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem i odbywaniu kwarantanny oraz o każdej zmianie w tym zakresie należy zgłaszać na adres powiadomienia@pw.edu.pl. Pracownicy są także zobowiązani przekazać tę informację kierownikowi swojej jednostki, a studenci i doktoranci – Prodziekanowi ds. Studenckich.

Informacja dla pracowników o kwarantannie i izolacji: https://tinyurl.com/2mx42te4 

Kształcenie:

 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym.
 • Zajęcia w trybie zdalnym mogą być prowadzone dla dużych grup wykładowych i seminaryjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o realizacji zajęć w trybie częściowo zdalnym (mieszanym) lub zdalnym.
 • Szczegółowy sposób przeprowadzania zajęć określa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (tj. Dziekan Wydziału lub Dyrektor Kolegium).
 • Sposób organizacji egzaminów dyplomowych i zasady realizacji praktyk określa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (tj. Dziekan Wydziału lub Dyrektor Kolegium).

Wydarzenia i wizyty:

 • Wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, integracyjne oraz naukowe (tj. koncerty, konferencje, szkolenia itp.) mogą odbywać się w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym powiadomieniu Rektora.
 • Goście zagraniczni realizujący wizytę na PW mają obowiązek podpisać odpowiednie oświadczenie załączone do zarządzenia Rektora.

Organizacja pracy:

 • Pracownicy pracują stacjonarnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach można wprowadzić pracę zdalną dla danego pracownika. Decyzję tę podejmuje:

 • kierownik (w przypadku pracowników podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej),
 • Prorektor ds. Ogólnych, Kanclerz lub Kwestor (w przypadku jednostek organizacyjnych administracji centralnej podległych – odpowiednio – Rektorowi, Kanclerzowi lub Kwestorowi),
 • Prorektor ds. Filii w Płocku (w przypadku pracowników Filii w Płocku).