Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – semestr Letni 2024

Rekrutacja elektroniczna na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim i angielskim trwa od od 9 stycznia 2024 r. do 2 lutego 2024 r.

Zainteresowani kandydaci powinni dokonać obowiązkowego zgłoszenia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 2 lutego 2024 r. Opłata powinna być dokonana za każdy wybrany kierunek studiów oddzielnie. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Po założeniu konta w systemie IRK należy dostarczyć wymagane dokumenty  (kserokopie + oryginały do wglądu) osobiście lub poprzez upoważnioną osobę na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych w następujących terminach:

  • na studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2024 r. - w okresie od 9 stycznia 2024 r. do 2 lutego 2024 r.

Dodatkowe informacje: Zgłoszenia kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej

 Uwaga:

Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym w terminie trwania rekrutacji i dopełniają wszystkich wymaganych formalności- składają dokumenty na Wydziale EiTI . Następnie przechodzą procedurę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału EiTI (pok. 111) w terminie od 9 stycznia 2024 r. do 02 lutego 2024 r. W tych terminach dziekanat przyjmuje dokumenty w godzinach 09:00-14:00.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie, spowoduje nierozpatrzenie zgłoszenia.