Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – semestr zimowy 2023

Rekrutacja elektroniczna na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim i angielskim trwa od 01.08.2023 r. do 28.08.2023 r.

Zainteresowani kandydaci powinni dokonać obowiązkowego zgłoszenia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 28 sierpnia 2023 r. Opłata powinna być dokonana za każdy wybrany kierunek studiów oddzielnie. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Po założeniu konta w systemie IRK należy dostarczyć wymagane dokumenty  (kserokopie + oryginały do wglądu) osobiście lub poprzez upoważnioną osobę na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych w następujących terminach:

  • na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2023 r. - w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.
  • na studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2024 r. - w okresie od 10 stycznia 2024 r. do 3 lutego 2024 r.

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej

 

Uwaga:

Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym w terminie trwania rekrutacji i dopełniają wszystkich wymaganych formalności- składają dokumenty na Wydziale EiTI . Następnie przechodzą procedurę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału EiTI (pok. 111, 112) w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r. W tych terminach dziekanat przyjmuje dokumenty w godzinach 09:00-15:00.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie, spowoduje nierozpatrzenie zgłoszenia.

 

Dodatkowe informacje: Zgłoszenia kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia