Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2023/2024

Wyniki kwalifikacji na studia dostępne będą na indywidualnych kontach w systemie IRK w dniu 18.07.2023.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane w dniach:

od 19.07.2023 do 21.07.2023 w godz. 9:00 – 15:00, w gmachu Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

Istnieje możliwość złożenia dokumentów, również w poniedziałek 24.07, po wcześniejszym umówieniu z Dziekanatem Wydziału.

Godziny uzależnione są od pierwszej litery nazwiska kandydata zgodnie z tabelą:

od do Środa 19.07 Czwartek 20.07 Piątek 21.07 Poniedziałek 24.07
09:00 11:00 A-G H-O P-Z -
11:00 13:00 H-O P-Z A-G -
13:00 15:00 P-Z A-G H-O -
 • Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w odpowiednim stoisku wyznaczonym dla kierunku.

 

Wszyscy kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz kserokopią (przypominamy, że odpis świadectwa to również oryginalny dokument).
 • dowód osobisty, do wglądu,
 • 1 fotografię w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem
  i nazwiskiem,
 • kandydaci na studia w języku angielskim – dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości,
  że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem (formularz do pobrania na miejscu).

 

W przypadku zgłoszenia w procesie kwalifikacji dodatkowych dokumentów, należy złożyć odpowiednio:

 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt.),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.
 • kandydaci, którym w procesie rekrutacji uwzględniono ukończenie szkoły średniej w klasie dwujęzycznej (warunek aplikowania na studia anglojęzyczne) są zobowiązani do przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły.

  

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji (innym niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa na język polski,
 • apostille lub legalizacja świadectwa,
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

 

UWAGA!!!

 • Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.
 • Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć.
 • Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane upoważnienie, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości
 • Kandydaci, którzy w momencie składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są do złożenia formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcia studiów w Politechnice Warszawskiej.

Upoważnienie – formularz

Pobierz plik (pdf, 153,48 kB)

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Pobierz plik (pdf, 123,47 kB)