Ustalenia dotyczące rejestracji studentów studiów stacjonarnych na semestr 2024L

Rejestracja będzie przeprowadzona wg następującego harmonogramu:

  1. W dniu 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) w portalu USOS-web na indywidualnych kontach studentów zostaną ogłoszone wstępne decyzje rejestracyjne (status zaliczenia bądź niezaliczenia etapu studiów oraz rejestracja na kolejny etap lub brak rejestracji).
  2. Składanie przez studentów wyjaśnień dotyczących osiągnięć uzyskanych w semestrze 2023Z odbędzie się 13 lutego 2024 r. (wtorek) od godz. 10:00.
  • W przypadku studentów studiów pierwszego stopnia, semestrów 1-5, którzy spodziewają się niekorzystnych decyzji rejestracyjnych, konieczne jest złożenie podania zawierającego wyjaśnienia studenta w portalu USOS-web do dnia 12 lutego 2024 r. do godziny 18:00.

Rozstrzygnięcia zostaną przekazane studentom składającym wyjaśnienia w portalu USOS-web w odpowiedzi na podanie w postaci decyzji Prodziekana, ponadto w wybranych przypadkach przeprowadzone zostaną rozmowy ze studentami przy użyciu aplikacji MS Teams zgodnie z następującym harmonogramem (inicjatorem rozmowy będzie Prodziekan):*)

Semestr 1 i 2 - w godzinach 10:00-12:00

Semestr 3 i 4 - w godzinach 12:00-13:00

Semestr 5 - w godzinach 14:00-15:00

Studia anglojęzyczne - w godzinach 15:00-16:00

  • W przypadku studentów studiów pierwszego stopnia, semestrów 6, 7 i 8 oraz studentów studiów drugiego stopnia powinni oni zwrócić się z wyjaśnieniami do odpowiedniego Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Nauczania pocztą elektroniczną do godziny 10:00, 13 lutego 2024 r. Rozstrzygnięcia zostaną przesłane na adresy email studentów składających wyjaśnienia, ponadto w wybranych przypadkach przeprowadzone zostaną rozmowy ze studentami przy użyciu aplikacji MS Teams z inicjatywy odpowiedniego Dyrektora.

 

Adresy e-mail do składania wyjaśnień:

Instytut Telekomunikacji - danuta.wojter@pw.edu.pl

Instytut Systemów Elektronicznych - piotr.wieczorek@pw.edu.pl

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych - andrzej.buchowicz@pw.edu.pl

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki - slawomir.szostak@pw.edu.pl

Instytut Informatyki - rajmund.kozuszek@pw.edu.pl 

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej - tomasz.traczyk@pw.edu.pl 

  1. Składanie przez studentów egzaminów komisyjnych (na egzaminy kierowani są studenci w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z regulaminem studiów) odbędzie się 14 lutego 2024 r. (środa, od godz. 10:00). Studenci z wyznaczonymi egzaminami komisyjnymi zostaną powiadomieni (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) o jego trybie oraz godzinie składania przez odpowiedni Sekretariat.
  2. Składanie przez studentów odwołań od decyzji rejestracyjnych do Dziekana, prof. Michała Malinowskiego, odbędzie się do dnia 14 lutego 2024 r. (środa) do godz. 18:00. Odwołania do Dziekana należy składać w portalu USOS-web wraz z wyjaśnieniami *)
  3. Decyzje Dziekana zostaną przekazane studentom składającym wyjaśnienia w portalu USOS-web, ponadto w wybranych przypadkach od godziny 10:00 przeprowadzone zostaną rozmowy ze studentami przy użyciu aplikacji MS Teams. Inicjatorem przeprowadzanej rozmowy będzie Dziekan.

*) Wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko wstępnej decyzji o skreśleniu (braku rejestracji na kolejny etap) i powinny zawierać uzasadnienie prośby o zmianę tej decyzji. Wyjaśnienia powinny być umieszczone w podaniu złożonym w portalu USOS-web po zalogowaniu na indywidualne konto studenta.