Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

Powstałe w 2001 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej ma na celu propagowanie osiągnięć Politechniki Warszawskiej i dokonań jej Absolwentów, wspieranie wysiłków Władz Uczelni na rzecz jej rozwoju oraz integrację środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy Absolwentami i Przyjaciółmi Politechniki Warszawskiej. Te statutowe zadania są realizowane w różnej formie, a do najważniejszych należą:

 • integracja środowiska poprzez współpracę ze stowarzyszeniami wydziałowymi oraz z absolwentami z zagranicy;
 • aktualizacja i prowadzenie bazy danych o absolwentach;
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących bezpośredniej pomocy absolwentów dla uczelni;
 • współpraca z Fundacją Politechniki Warszawskiej;
 • wyłanianie spośród wybitnych absolwentów PW kandydatów do wpisu do Złotej Księgi Absolwenta PW, organizacja i przeprowadzenie Gali Złotej Księgi (od 2009 r.) – corocznie, w ramach Dni Politechniki, 4-5 laureatów w roku;
 • prowadzenie apelu poległych, okolicznościowych sesji i wystaw historycznych w ramach Dni Politechniki;
 • przygotowanie Złotych Dyplomów dla absolwentów wszystkich Wydziałów PW sprzed 50 lat (inicjatywa SAiP z roku 2014);
 • organizacja corocznych spotkań absolwentów PW z władzami uczelni.
 • współpraca z Biurem Promocji PW, Biurem Karier PW, organizacjami studenckimi i zespołami artystycznymi PW;

W roku 2016 nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia, po ustępującym prof. Grzegorzu Pawlickim funkcję prezesa Zarządu objął prof. Andrzej Jakubiak. Przez ostatnie cztery lata, oprócz wymienionych aktywności, Stowarzyszenie podjęło i prowadziło nowe inicjatywy, m. in.:

 • Salon Historyczny, prowadzony przez dr. Sylwestra Głądysia – 7 spotkań z wybitnymi historykami (prelekcje, dyskusje, wystawy) o tematyce związanej głównie z historią Politechniki Warszawskiej, szczególnie w aspekcie obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości;
 • Salon Sportowy, prowadzony przez dr. Adama Zaborowskiego – 7 spotkań z wybitnymi sportowcami i trenerami, a w ostatnim roku z działaczami PKOL z okazji 100-lecia Komitetu.

Stowarzyszenie podjęło w roku 2017 inicjatywę utworzenia Akademickiego Centrum Kultury PW, przy akceptacji władz uczelni. Pierwszy etap prac w tym zakresie został zakończony projektem architektonicznym adaptacji pomieszczeń DS Riviera, planem działań długofalowych i uzyskaniem promesy partnerstwa z firmą wykonawczą.

W 2018 roku Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w obchody na PW, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, organizując m. in. rekonstrukcję aktu powołania Legii Akademickiej w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PW 15 listopada 2018 r.

Działalność Stowarzyszenia cieszy się coraz większą popularnością, w Salonach każdorazowo uczestniczy ponad 100 osób, a szereg instytucji włącza się do współpracy, w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku PW, Polish-Canadian Business and Professional Association of Windsor, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, WaWa Golf Club Sp. z o.o. oraz Warszawska Organizacja Turystyczna.

    

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia»