Studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia)

1. Szkoły Doktorskie PW

Zgodnie z Ustawą 2.0, od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia doktoranckie prowadzony jest za pośrednictwem Szkół Doktorskich PW
   
Na Politechnice Warszawskiej utworzono pięć Szkół Doktorskich. Szczegółowe informacje o każdej
z nich (w tym m.in. program kształcenia, informacje praktyczne i wykaz zagadnień proponowanych
do realizacji w ramach doktoratów) znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie PW:

Nowi doktoranci naszego Wydziału będą teraz kształceni przede wszystkim w Szkole Doktorskiej nr 3, w ramach której doktoraty mogą być przygotowywane w dyscyplinach automatyka, elektronika
i elektrotechnika, nauki fizyczne, matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja
Kierownikiem tej szkoły został profesor uczelni z naszego wydziału, dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, we wrześniu 2019 roku szkoła przeprowadziła pierwszą rekrutację. Natomiast nasi doktoranci przygotowujący rozprawy doktorskie w dyscyplinie inżynieria biomedyczna będą kształceni w Szkole Doktorskiej nr 2.

   

2. Studia doktoranckie na zasadach sprzed wprowadzenia ustawy 2.0

Studia doktoranckie na takich zasadach będą prowadzone do 31.12.2023 r.
  
Od 19.08.2019 r. obsługę doktorantów na PW prowadzi Dział Obsługi Doktorantów mieszczący się
na ul. Koszykowej 80, pok. 1, 3 i 4, tel. 22 234 6330.
  
Rada Doktorantów
tel. 22 234 5821, pokój 601
www.doktoranci.pw.edu.pl
    
Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w toku są stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w języku polskimi i angielskim oraz niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w języku angielskim. Studia kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora
w jednej z czterech dyscyplin naukowych:

  1. Automatyka i Robotyka,
  2. Elektronika,
  3. Informatyka,
  4. Telekomunikacja.

Studia trzeciego stopnia trwają nominalnie 4 lata. Zasadniczym elementem tych studiów
jest samodzielna praca badawcza realizowana pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego.
      

Bliższych informacji na temat studiów trzeciego stopnia udziela:

Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
p. Małgorzata Wierzbicka, pok. 160
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
tel.: 22 234 5770
fax: 22 234 5885
e-mail: malgosia@elka.pw.edu.pl

Szerszy opis dotyczący zasad odbywania studiów doktoranckich znajduje się w dziale Studia.

  

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Rekrutacja do Szkół Doktorskich rozpoczęta!