Zasady podziału na specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia

 

Zasady podziału na specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia

 1. Wyboru specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) dokonują studenci zarejestrowani na czwartym semestrze, lub na trzecim semestrze, w zależności od programu studiów.
 2. Studenci mogą wybierać specjalność ze zbioru odpowiedniego dla danego kierunku studiów.
 3. Specjalnościom są przypisane limity miejsc, ustalane co semestr przez Dziekana.
 4. Podział studentów na specjalności następuje na podstawie złożonych przez nich deklaracji preferencji i wartości Współczynnika Rankingowego, przy czym:
  • Współczynnik Rankingowy =
   Średnia Skumulowana * Współczynnik Zaawansowania Studiów
   gdzie:
   Współczynnik Zaawansowania Studiów*)
   Współczynnik rankingowy
  • dodatkowo wprowadza się ograniczenie na maksymalną wartość  Współczynnika Zaawansowania Studiów, które wynosi 1.
 5. Studenci zostają uszeregowani według wartości współczynnika rankingowego, a następnie, poczynając od studenta o najwyższym współczynniku rankingowym, są kolejno rozpatrywane ich deklaracje wyboru specjalności. Kolejni studenci są przyjmowani na specjalności wskazane przez nich na pierwszym miejscu, aż do momentu zapełnienia limitów miejsc. Jeżeli przy rozpatrywaniu deklaracji kolejnego studenta okaże się, że limit miejsc na specjalności wskazanej przez niego na pierwszym miejscu został już wypełniony, to zostanie on przyjęty na specjalność wskazaną przez niego na dalszym miejscu (w zależności od liczby specjalności i stanu ich zapełnienia).
 6. Jeżeli student nie złoży deklaracji wyboru specjalności, lub złoży niepełną deklarację, a to uniemożliwi przydział specjalności uwzględniający jego preferencje, to specjalność zostanie mu przydzielona administracyjnie.
                                                                                                  

 *) Współczynnik Zaawansowania Studiów – to stosunek liczby punktów ECTS uzyskanych w grupie 1030-xxxxx-xxx-TECH do liczby punktów ECTS wymaganych w tej grupie do pełnego zaliczenia danego etapu studiów, przy czym:

 • liczba punktów ECTS wymaganych w grupie 1030-xxxxx-xxx-TECH, do pełnego zaliczenia trzech semestrów, wynosi 80 (stosuje się przy podziale na specjalności na czwartym semestrze studiów),
 • liczba punktów ECTS wymaganych w grupie 1030-xxxxx-xxx-TECH, do pełnego zaliczenia dwóch semestrów, wynosi 54 (stosuje się przy podziale na specjalności na trzecim semestrze studiów),
 • grupa 1030-xxxxx-xxx-TECH obejmuje wszystkie przedmioty techniczne na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.