Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów na studiach pierwszego stopnia

Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów w portalu APD

Studenci 5 semestru studiów pierwszego stopnia powinni wybrać promotora i temat pracy najpóźniej do ostatniego dnia zajęć semestru. Ważne jest aby pamiętać, że posiadanie promotora jest niezbędne do realizacji wszystkich pracowni, począwszy od Pracowni dyplomowej inżynierskiej (PDI1), której realizacja przewidziana jest według planu modelowego na semestr 6.

Studenci mogą zapoznać się z ofertą tematów prac dyplomowych zatwierdzonych przez kierowników specjalności **) w portalu APD po uprzednim zalogowaniu się. Ta oferta jest pogrupowana wg typu pracy (inżynierska lub magisterska) oraz specjalności (lub kierunków studiów, tam gdzie nie ma specjalności), więc najlepiej przeglądać ją ustawiając odpowiedni filtr, co pokazuje rysunek 1.

Uwaga

Filtrując tematy prac dyplomowych wg specjalności, zaleca się podać kod specjalności (pięć znaków, np. EL-EIF dla specjalności „Elektronika i fotonika”) w polu "Kierunek studiów", zgodnie z następującym wykazem:

 • EL-EIF → „Elektronika i fotonika” (na kierunku Elektronika)
 • EL-EIM → „Elektronika i informatyka w medycynie” (na kierunku Elektronika)
 • IB-AME → „Aparatura medyczna” (na kierunku Inżynieria biomedyczna)
 • IB-IBM → „Informatyka biomedyczna” (na kierunku Inżynieria biomedyczna)
 • IN-IOP → „Inżynieria oprogramowania” (na kierunku Informatyka)
 • IN-SZI → „Sztuczna inteligencja” (na kierunku Informatyka)
 • TL-TBM → „Techniki bezprzewodowe i multimedialne” (na kierunku Telekomunikacja)
 • TL-TTI → „Techniki teleinformatyczne” (na kierunku Telekomunikacja)
 • ET-IKO → „Inżynieria komputerowa” (na kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia zaoczne)
 • ET-TIN → „Teleinformatyka” (na kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia zaoczne)
 • ET-TML → „Techniki multimedialne” (na kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia zaoczne)

Natomiast na kierunkach studiów gdzie nie ma specjalności trzeba podać nazwę kierunku, gdyż dwuliterowy kod kierunku (ARCB lub IR) jest zbyt krótki dla jego identyfikacji:

 • Automatyka i robotyka (kierunek bez specjalności)
 • Cyberbezpieczeństwo (kierunek bez specjalności)
 • Inżynieria internetu rzeczy (kierunek bez specjalności)
Uwaga

Nie zaleca się podawać nazwy specjalności w celu filtrowania tematów, gdyż nazwy specjalności bywają niejednoznaczne (na różnych wydziałach występują specjalności o tych samych nazwach, ale to są różne specjalności związane z różnymi programami studiów, a poza tym występują też historyczne specjalności o tych samych nazwach co aktualne, ale te historyczne specjalności nie są związane z aktualnymi programami studiów).

W przeciwieństwie do nazwy specjalności, kod specjalności jest zawsze unikalny i jednoznacznie określa specjalność.

Rysunek 1. Przeglądanie tematów prac dyplomowych wg typu pracy i specjalności w portalu APD.

 

Student zainteresowany tematem pracy dyplomowej zgłoszonym dla jego specjalności i perspektywą współpracy z osobą zgłaszającą temat (przyszłym promotorem) powinien skontaktować się z tą osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zakresu pracy, oczekiwań promotora i ew. uzgodnienia warunków współpracy. Jeżeli w trakcie tych rozmów obie strony, tzn. zarówno student, jak też przyszły promotor, dojdą do konsensusu, to promotor powinien utworzyć w portalu APD wniosek o przydzielenie tematu pracy dyplomowej studentowi i uzupełnić ten wniosek o dane dotyczące studenta.

Taki wniosek, po podpisaniu go w portalu APD zarówno przez studenta, jak też przez przyszłego promotora jest kierowany do odpowiedniej komisji w celu zatwierdzenia. 

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych komisje powołane do rozpatrywania wniosków o przydzielenie studentom tematów prac dyplomowych i promotorów odpowiadają poszczególnym specjalnościom (ew. kierunkom studiów, tam gdzie nie ma specjalności), a przewodniczącymi tych komisji są zawsze Zastępcy Dyrektorów ds. Nauczania instytutów, które dyplomują studentów w danej specjalności (lub na kierunku studiów). Po zaakceptowaniu wniosku przez przewodniczącego komisji, zarówno temat pracy dyplomowej, jak też promotor zostaje przydzielony studentowi, a w systemie APD-USOS zostaje utworzone miejsce na przyszłą pracę dyplomową studenta.

Jeżeli instytutów dyplomujących w danej specjalności jest więcej niż jeden to równoprawnymi współprzewodniczącymi komisji są wszyscy Zastępcy Dyrektorów ds. Nauczania instytutów, które dyplomują studentów w tej specjalności. W tym przypadku wystarczy jeden pozytywny głos, któregoś z współprzewodniczących komisji aby wniosek został zaakceptowany. Instytutem dyplomującym studenta staje się ten Instytut, którego Zastępca Dyrektora ds. Nauczania zaakceptował wniosek.

Uwaga

Wyboru tematu pracy inżynierskiej można będzie dokonywać tylko do ostatniego dnia zajęć semestru.

  

*) APD – to skrótowa nazwa portalu gdzie odbywa się obsługa procesu dyplomowania, poczynając od zgłaszania tematów prac dyplomowych, poprzez przydział studentom promotorów, aż do etapu przygotowania prac dyplomowych i prowadzenia egzaminów dyplomowych. Skrót pochodzi od nazwy: Archiwum Prac Dyplomowych.

 

**) Nauczyciele akademiccy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych mogą zgłaszać w portalu APD propozycje tematów prac dyplomowych dla poszczególnych specjalności, ale te propozycje pozostają w ukryciu do czasu zatwierdzenia ich przez Kierownika Specjalności (lub Kierownika Kierunku, dla tych programów gdzie nie ma specjalności). W każdym razie, dopiero po zatwierdzeniu propozycji tematu pracy dyplomowej przez osobę upoważnioną staje się on widoczny w portalu APD zarówno dla studentów, jak też dla nauczycieli akademickich.