Wymagania programowe na stacjonarnych studiach drugiego stopnia [ 2°]

Spis artykułów

 1. Wymagania programowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2021)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2020)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2020)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2021L)

 

Struktura wymagań programowych

 

Wymagania programowe dla poszczególnych kierunków i specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (magisterskich) mają tę samą ogólną strukturę i różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych. Ogólną strukturę tych wymagań przedstawiono w tabeli 1.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych kierunków lub specjalności przedstawiono w kolejnych artykułach.

 

Tabela 1. Struktura wymagań programowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia.

Klasa programowa lub przedmiot ECTS
Języki obce
w tym:
  Język obcy - egzamin *)  egzamin
Wychowanie fizyczne **)
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 6
Przedmioty techniczne
w tym:
82
  Przedmioty podstawowe specjalności 30
  Przedmioty zaawansowane 
w tym:
52
    Przedmioty zaawansowane specjalności 30
    Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze 22
Dyplomowanie
w tym:
32
  Pracownia problemowa magisterska
  Pracownia dyplomowa magisterska 6
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej – 
 suma: 120

*)  Nie ma obowiązku uzyskania jakichkolwiek punktów ECTS z klasy programowej „Języki obce”, natomiast istnieje obowiązek zdania egzaminu z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego. 

**)  Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego (30 godzin zajęć, 0 punktów ECTS) jest wymagane od studentów przyjętych na studia drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2015/2016. 

 

Uwaga

Wymagania programowe dla poszczególnych kierunków i specjalności mają tę samą ogólną strukturę, ale różnią się w zakresie przedmiotów technicznych, gdzie są możliwe niewielkie odstępstwa odnośnie liczby punktów ECTS w poszczególnych klasach programowych, przy zachowaniu wymagania na łączną liczbę punktów ECTS z przedmiotów technicznych.

W kolejnych artykułach przedstawiono te wymagania bardziej szczegółowo, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe.