Ubezpieczenie zdrowotne

Zarządzenie nr 7/2021

Rektora Politechniki Warszawskiej

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów
Politechniki Warszawskiej

     

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w związku z art. 73 pkt 4 i art. 75 ust. 4 i art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Politechnika Warszawska zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub uznanych za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadających ważną Kartę Polaka, nie będących członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 2

  1. W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego student/doktorant składa wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia, odpowiednio w dziekanacie podstawowej jednostki organizacyjnej lub w szkole doktorskiej i podpisuje się na aktualnie obowiązującym druku zgłoszeniowym ZUS.
  2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej/kierownik studiów doktoranckich/kierownik szkoły doktorskiej potwierdza status studenta/doktoranta poprzez złożenie podpisu na aktualnie obowiązującym druku zgłoszeniowym ZUS.
  3. Student/doktorant zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W tym celu składa wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia i podpisuje się na aktualnie obowiązującym druku zgłoszeniowym ZUS.
  4. Politechnika Warszawska zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta oraz członków rodziny od dnia, w którym wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym został złożony.

§ 3

  1. Ubezpieczony student/doktorant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić fakt objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu siebie lub zgłoszonego członka rodziny zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
  2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta wygasa z dniem ukończenia studiów/kształcenia na studiach doktoranckich/w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy studentów/doktorantów.
  3. W przypadku gdy student/doktorant zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, równocześnie z wyrejestrowaniem studenta/doktoranta zostaną wyrejestrowani członkowie rodziny.

§ 4

Podstawowe jednostki organizacyjne i szkoły doktorskie utrzymują aktualną listę studentów i doktorantów w systemie USOS. Zgłaszają na bieżąco do wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego absolwentów, którzy ukończyli kształcenie oraz osoby skreślone z listy studentów/doktorantów.

§ 5

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonują podstawowe jednostki organizacyjne, a w przypadku szkół doktorskich Biuro Spraw Osobowych na podstawie dokumentów przekazanych przez Dział Obsługi Doktorantów.

§ 6

Wygenerowane pliki zgłoszeniowe ZUS przekazywane są pocztą elektroniczną na adres zgłoszeniaZUS@pw.edu.pl. Oryginały dokumentów (wnioski o zarejestrowanie i wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego oraz druki zgłoszeniowe ZUS) przekazywane są do Działu Płac celem ich bieżącej archiwizacji.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 26/1999 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

   

Załączniki

   

Uwaga:
Studenci do ukończenia 26 roku życia są ubezpieczeni u swoich rodziców. Studenci, którzy ukończyli 26 lat i nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą skorzystać z przedstawionego powyżej rozwiązania. Wnioski należy składać w dziekanacie ds. studenckich (pok.119).