Transfer osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia

 

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, transferowanie osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia dotyczy tylko studiów stacjonarnych, tak w języku polskim, jak też w języku angielskim. Przedstawiona tutaj procedura i ukazane ograniczenia dotyczą studiów w języku polskim. Transferowanie osiągnięć na studiach anglojęzycznych podlega innym ograniczeniom.

Procedura transferu osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na studia drugiego stopnia (magisterskie) jest taka sama dla wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia na Wydziale – mogą oni transferować co najwyżej 30 punktów ECTS z klasy przedmiotów podstawowych specjalności (lub kierunku studiów, jeżeli na danym kierunku studiów nie ma specjalbości).

Procedura transferu osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na Wydziale, przyjęci na studia stacjonarne drugiego stopnia, są rejestrowani na drugi semestr tych studiów przy założeniu możliwości wykonania wystarczających transferów osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia. Studenci mogą występować z wnioskami o rejestrację na niższym semestrze w przypadku, gdy liczba transferowanych punktów ECTS okaże się mniejsza od 20. Decyzje w sprawie zmiany semestru rejestracji podejmuje Prodziekan ds. Nauczania.

Wnioski o transfer osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia należy złożyć w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru. Niezłożenie wniosku transferowego w terminie spowoduje skreślenie studenta z listy studentów po tym semestrze, o ile zaliczenia uzyskane w trakcie semestru nie wystarczą do osiągnięcia progu punktowego wymaganego do rejestracji na trzeci semestr.

Formularz wniosku o transfer zaliczeń można pobrać w portalu USOS-web, w zakładce dla studentów na stronie zaliczenia etapów: Wniosek o transfer zaliczeń z wcześniejszych studiów »», dostępnej dla studentów po uwierzytelnieniu. Po wypełnieniu formularza, należy go wydrukować i złożyć w sekretariacie właściwego Instytutu.

Szczegółowe wyjaśnienia nt. wypełnienia wniosku o transfer osiągnięć znajdują się w komunikacie: USOS – Komunikat nr 11. Wnioski o transfer osiągnięć z wcześniej odbytych studiów »»

Uwaga

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na Wydziale, przyjęci na studia drugiego stopnia na inną specjalność, mogą na drugiej stronie wydrukowanego wniosku transferowego przygotować tabelaryczne zestawienie zaliczeń dodatkowo wnioskowanych w klasie przedmiotów podstawowych na studiach drugiego stopnia (tzn. w grupie przedmiotów o kodzie 1030-xxxxx-MSP-PP, gdzie w miejsce znaków xxxxx należy wpisać właściwy kod specjalności):

Symbol przedmiotu zaliczonego
na studiach pierwszego stopnia
Cykl ECTS Ocena Symbol odpowiednika w grupie 
1030-xxxxx-MSP-PP
na studiach drugiego stopnia
         
         
         

Przy czym, w kolumnie Cykl należy wpisać symbol cyklu dydaktycznego (np. 2017Z, 2018L itp.), z którego pochodzi dane zaliczenie, a dalej liczbę uzyskanych punktów ECTS i ocenę. Decyzje w sprawie uznania tak wnioskowanych zaliczeń podejmuje Prodziekan ds. Nauczania, przy zachowaniu ograniczeń dotyczących limitu transferu.