Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów na studiach drugiego stopnia

Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów w portalu APD

Studenci drugiego semestru czterosemestralnych studiów drugiego stopnia, powinni wybrać promotora oraz temat pracy najpóźniej do końca 5 tygodnia zajęć semestru. W przypadku programów trwających trzy semestry wyboru należy dokonać na semestrze pierwszym, również do końca 5 tygodnia zajęć.

Ważne jest aby pamiętać, że posiadanie promotora jest niezbędne do realizacji wszystkich pracowni, począwszy od Pracowni problemowej magisterskiej (PPMGR), której realizacja przewidziana jest według planu modelowego na semestr 2 na studiach czterosemestralnych i na 1 na studiach trwających 3 semestry.

Studenci mogą zapoznać się z ofertą tematów prac dyplomowych zatwierdzonych przez kierowników specjalności (lub kierowników kierunków) w portalu APD po uprzednim zalogowaniu się. Ta oferta jest pogrupowana wg typu pracy (inżynierska lub magisterska) oraz specjalności (lub kierunków studiów, tam gdzie nie ma specjalności), więc najlepiej przeglądać ją ustawiając odpowiedni filtr, co pokazuje rysunek 1.

Uwaga

Filtrując tematy prac dyplomowych wg specjalności, zaleca się podać kod specjalności (pięć znaków, np. EL-EIM) w polu "Kierunek studiów", zgodnie z następującym wykazem:

 • EL-EIM → „Elektronika i informatyka w medycynie” (na kierunku Elektronika)
 • EL-SEW → „Systemy elektroniczne i wbudowane” (na kierunku Elektronika)
 • EL-SZE → „Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki” (na kierunku Elektronika)
 • IN-IMU → „Informatyka w multimediach” (na kierunku Informatyka)
 • IN-ISY → „Inteligentne systemy” (na kierunku Informatyka)
 • IN-SZI → „Sztuczna inteligencja” (na kierunku Informatyka)
 • IB-AME → „Aparatura medyczna” (na kierunku Inżynieria biomedyczna)
 • IB-IBM → „Informatyka biomedyczna” (na kierunku Inżynieria biomedyczna)
 • TL-TBM → „Techniki bezprzewodowe i multimedialne” (na kierunku Telekomunikacja)
 • TL-TIC → „Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo” (na kierunku Telekomunikacja)
 • IN-SWS → „Systemy internetowe wspomagania zarządzania” (na kierunku Informatyka, studia zaoczne)
Uwaga

Nie zaleca się podawać nazwy specjalności w celu filtrowania tematów, gdyż nazwy specjalności bywają niejednoznaczne (na różnych wydziałach występują specjalności o tych samych nazwach, ale to są różne specjalności związane z różnymi programami studiów, a poza tym występują też historyczne specjalności o tych samych nazwach co aktualne, ale te historyczne specjalności nie są związane z aktualnymi programami studiów).

W przeciwieństwie do nazwy specjalności, kod specjalności jest zawsze unikalny i jednoznacznie określa specjalność.

Jedynie tam gdzie nie ma specjalności trzeba podać nazwę kierunku studiów, bo dwuliterowy kod kierunku (AR, CB lub IR) jest zbyt krótki (tylko dwa znaki), aby uruchomić filtrowanie, np.:

 • AR → „Automatyka i robotyka (bez specjalności)
 • CB → „Cyberbezpieczeństwo (bez specjalności)
 • IR → „Inżynieria internetu rzeczy (bez specjalności)

Rysunek 1. Przeglądanie tematów prac dyplomowych wg typu pracy i specjalności w portalu APD.

Student zainteresowany tematem pracy dyplomowej zgłoszonym dla jego specjalności i perspektywą współpracy z osobą zgłaszającą temat (przyszłym promotorem) powinien skontaktować się z tą osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zakresu pracy, oczekiwań promotora i ew. uzgodnienia warunków współpracy. Jeżeli w trakcie tych rozmów obie strony, tzn. zarówno student, jak też przyszły promotor, dojdą do konsensusu, to promotor powinien utworzyć w portalu APD wniosek o przydzielenie tematu pracy dyplomowej studentowi i uzupełnić ten wniosek o dane dotyczące studenta.

Taki wniosek, po podpisaniu go w portalu APD zarówno przez studenta, jak też przez przyszłego promotora jest kierowany do odpowiedniej komisji w celu zatwierdzenia. 

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych komisje powołane do rozpatrywania wniosków o przydzielenie studentom tematów prac dyplomowych i promotorów odpowiadają poszczególnym specjalnościom (ew. kierunkom studiów, tam gdzie nie ma specjalności), a przewodniczącymi tych komisji są zawsze Zastępcy Dyrektorów ds. Nauczania instytutów, które dyplomują studentów w danej specjalności (lub na kierunku studiów). Po zaakceptowaniu wniosku przez przewodniczącego komisji, zarówno temat pracy dyplomowej, jak też promotor zostaje przydzielony studentowi, a w systemie APD-USOS zostaje utworzone miejsce na przyszłą pracę dyplomową studenta.

Jeżeli instytutów dyplomujących w danej specjalności jest więcej niż jeden to równoprawnymi współprzewodniczącymi komisji są wszyscy Zastępcy Dyrektorów ds. Nauczania instytutów, które dyplomują studentów w tej specjalności. W tym przypadku wystarczy jeden pozytywny głos, któregoś z współprzewodniczących komisji aby wniosek został zaakceptowany. Instytutem dyplomującym studenta staje się ten Instytut, którego Zastępca Dyrektora ds. Nauczania zaakceptował wniosek.

Uwaga

Wyboru tematu pracy magisterskiej można będzie dokonywać przez pierwsze 5 tygodni zajęć semestru.

 

*) APD – to skrótowa nazwa portalu gdzie odbywa się obsługa procesu dyplomowania, poczynając od zgłaszania tematów prac dyplomowych, poprzez przydział studentom promotorów, aż do etapu przygotowania prac dyplomowych i prowadzenia egzaminów dyplomowych. Skrót pochodzi od nazwy: Archiwum Prac Dyplomowych.