Plany modelowe na stacjonarnych studiach drugiego stopnia [ 2°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2021)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2020)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2020)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2021L)

 

Ogólna struktura planów modelowych

 

Plany modelowe dla poszczególnych kierunków i specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (magisterskich) w języku polskim mają tę samą ogólną strukturę i różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych. Ogólna struktura planów modelowych jest przedstawiona w tabeli 1. 

Uwaga

Ze względu na możliwość transferu zaliczeń w momencie przyjęcia na studia – w wyniku akceptacji zaliczeń uzyskanych na wcześniej odbytych studiach, np. na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, innych studiach na Wydziale lub też studiach realizowanych poza Wydziałem – strukturę planów modelowych na studiach drugiego stopnia należy traktować orientacyjne. W szczególności, struktura przedstawiona w tabeli 1 zakłada brak transferu punktów ECTS ze studiów pierwszego stopnia w zakresie przedmiotów podstawowych specjalności.

  

Tabela 1.  Struktura planów modelowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, w przypadku braku transferu punktów ECTS ze studiów pierwszego stopnia.

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne     0  
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne     3 3
Przedmioty techniczne
w tym:
30 28 19 5
  Przedmioty podstawowe specjalności 30      
  Przedmioty zaawansowane
w tym:
  28 19 5
    Przedmioty zaawansowane specjalności   20 10  
    Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze   8 9 5
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów

 

Uwaga

W wymaganiach programowych dla poszczególnych kierunków i specjalności występują niewielkie odstępstwa odnośnie liczby punktów ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów technicznych, przy zachowaniu wymagania na łączną liczbę punktów ECTS z tych przedmiotów, dlatego w planach modelowych dla poszczególnych kierunków i specjalności też mogą występować niewielkie odstępstwa odnośnie liczby punktów ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów technicznych, szczególnie w zakresie przedmiotów zaawansowanych.

W kolejnych artykułach przedstawiono te plany modelowe, dla poszczególnych kierunków i specjalności, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe.