Biuro Ekonomiczno-Finansowe

Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego 
Pełnomocnik Kwestora
mgr Jadwiga Bronisz
tel. +48 22 234 79 40
e-mail Jadwiga.Bronisz@pw.edu.pl
pok. 209
Specjalista ds. Finansowych
mgr Bożena Kwiatkowska
tel. +48 22 234 61 62
e-mail Bozena.Kwiatkowska@pw.edu.pl
pok. 210
Specjalista ds. Finansowych
mgr Izabela Łasica
(urlop macierzyński)
tel. +48 22 234 58 96
e-mail Izabela.Lasica@pw.edu.pl
pok. 210
Starszy referent ds. finansowych
mgr Joanna Lasocka
tel. +48 22 234 58 91
e-mail Joanna.Lasocka@pw.edu.pl
pok. 210

   
Zakres działań Biura Ekonomiczno-Finansowego obejmuje kontroling ekonomiczny, obsługę dokumentacji księgowej oraz rejestrowanie zdarzeń finansowych w systemie księgowym,
a w szczególności:

 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie przychodów i kosztów WEiTI oraz jego jednostek organizacyjnych; 
 • współudział w opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych WEiTI;
 • kontrolę zgodności planowanych wydatków z planem rzeczowo-finansowym;
 • przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń;
 • potwierdzanie dostępności środków na dokumentach zobowiązań finansowych;
 • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych;
 • sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług;
 • opiniowanie pod względem finansowym umów zawieranych przez WEiTI;
 • sprawdzanie i potwierdzanie zgodności sprawozdań finansowych poszczególnych projektów
  z ewidencją księgową; 
 • przygotowywanie informacji finansowych na potrzeby kierownictwa Wydziału;
 • przygotowywanie danych finansowych do wniosków o finansowanie i sprawozdań finansowych;
 • współdziałanie z instytutowymi pełnomocnikami kwestora.