Nauczyciele akademiccy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 1951-2011

Zbiór not biograficznych wydany z okazji Jubileuszu Sześćdziesięciolecia Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, opracował zespół w składzie:
Jacek Cichocki, Lidia Łukasiak, Jerzy Mieścicki, Roman Z. Morawski, Adam Woźniak, Wojciech Zaworski, Bogdan Zbierzchowski.

  

A... B... C... D... E... F... G... H... I... J... K... L... Ł... M... N... O... P... R... S... Ś... T... U... W... Y... Z... Ż... 

   

Od redaktorów

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ma sześćdziesiąt lat. Powstał w 1951 roku pod nazwą Wydział Łączności, pod którą funkcjonował do 1966 roku, kiedy to został przemianowany na Wydział Elektroniki. Ze względu na szybko rosnące znaczenie technik informacyjnych w działalności edukacyjnej i badawczej Wydziału, nazwa ta została w 1994 roku odpowiednio rozszerzona. W okresie sześćdziesięciu lat Wydział wykształcił kilka pokoleń inżynierów, magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów — specjalistów w zakresie elektroniki
i telekomunikacji, informatyki, automatyki i robotyki oraz inżynierii biomedycznej i jądrowej.
Dziś trudno sobie bez nich wyobrazić funkcjonowanie polskiego przemysłu i rozwój nauk technicznych. W murach Wydziału kształci się obecnie ponad 3500 studentów, a co roku opuszcza je ponad 700 absolwentów.

Sześćdziesiąta rocznica utworzenia Wydziału jest okazją do syntezy jego dorobku w zakresie kształcenia i badań naukowych. Dorobek Wydziału nie jest wprawdzie prostą sumą dorobku jego pracowników, ale dorobek pracowników jest niewątpliwie jego składnikiem podstawowym. 
Stąd pomysł opracowania — obok zbioru esejów na temat działalności Wydziału — zbioru biogramów profesorów, docentów i innych nauczycieli akademickich ze stopniem doktora, którzy pracowali
na Wydziale w latach 1951–2011. Ze względów organizacyjnych przyjęliśmy założenie, że biogramy osób czynnych zawodowo są autobiografiami, a biogramy pozostałych osób opracowują instytuty,
z którymi osoby te były w jakiś sposób związane. Do zbioru nie włączyliśmy biogramów matematyków, fizyków i chemików, którzy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku pracowali
na Wydziale, ale których dorobek należy do tradycji innych wydziałów: Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziału Fizyki lub Wydziału Chemii.

Ze względów czysto pragmatycznych założyliśmy, że biogramy powinny mieć objętość
nie przekraczającą 6000 znaków i w miarę jednolity układ treści, obejmujący podstawowe dane personalne, najważniejsze informacje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej i publicznej. Naturalny dla środowiska akademickiego indywidualizm sprawił jednak, iż w pełni konsekwentne ujednolicenie objętości i zawartości merytorycznej wszystkich biogramów okazało się niemożliwe.
Do niektórych osób (zwłaszcza od lat mieszkających za granicą) nie udało się nam dotrzeć. W kilku innych przypadkach (zwłaszcza osób już nieżyjących) opracowanie biogramów uniemożliwił brak danych. Wreszcie kilkadziesiąt osób nie wyraziło zainteresowania zredagowaniem swoich biogramów. Wydaje się jednak, że — choć zamiar skompletowania wszystkich biogramów nie mógł być w pełni zrealizowany — to, co udało się nam zgromadzić, ujawnia imponujące bogactwo dorobku nauczycieli akademickich Wydziału oraz niezwykłą różnorodność ich życiowych losów, przebiegu zawodowych karier i zainteresowań pozazawodowych. Zbiór biogramów zamyka lista profesorów, docentów
i innych nauczycieli akademickich ze stopniem doktora, którzy pracowali na Wydziale w latach
1951–2011, a których biogramów nie udało się nam opracować.

Mamy nadzieję, że niniejszy zbiór biogramów stanie się przyczynkiem do systematycznej historii Wydziału, której opracowanie wydaje się istotnym zadaniem dla następnych pokoleń jego pracowników i historyków szkolnictwa wyższego. Będzie to jednak zadanie niełatwe ze względu
na bardzo ograniczony zakres archiwizacji dokumentów w latach 1951–1995.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jacek Cichocki
Lidia Łukasiak
Jerzy Mieścicki
Roman Z. Morawski
Adam Woźniak
Wojciech Zaworski
Bogdan Zbierzchowski