Współpraca z organizacjami non-profit

Wydział WEiTI współpracuje również z organizacjami typu non-profit, z organizacajami międzynarodowymi, w tym z agendami ONZ.

Poniżej zaprezentowano najciekawsze przykłady współpracy. 

Fundacja na Rzecz Zaawansowanych Studiów Komputerowych

Fundacja na Rzecz Zaawansowanych Studiów Komputerowych oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisali w dniu 6 maja 2011 r. Porozumienie o Przystąpieniu do Powiązania Kooperacyjnego pod nazwą NET4WORK. 

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały 13 września 2008 r. Porozumienie o współpracy w zakresie popularyzacji elektroniki, mikroelektroniki, optoelektroniki i technik informacyjnych. Strony nawiążą współpracę na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w obszarze elektroniki i technik informacyjnych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Porozumienie realizowane będzie na rzecz techników, liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, centrum kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. Wydział reprezentowany jest przez prof. nzw. dr hab. inż. Lidię Łukasiak.

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

W styczniu 2000 roku rozpoczęła działalność Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej. Inicjatywa została wsparta przez grupę znanych firm, których przedstawiciele tworzą Radę Fundacji. Działania Fundacji koordynuje trzyosobowy Zarząd, a funkcję Prezesa sprawuje prof. dr hab. Józef Modelski, dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej.

Współpraca z FAO

FAO

Projekt i implementacja nowego oprogramowania WWW-ISIS dla platform Windows oraz Linux. 1 grudnia 2009 – 30 listopada 2010. Projekt dla FAO.

Celem projektu jest budowa kompletnego systemu bezschematowej bazy danych i modułu do szybkiego budowania repozytoriów z zaawansowanymi możliwościami wyszukiwania informacji.

MOST - Foundation Mobile Open Society through wireless Technology

MOST

Fundacja MOST (Mobile Open Society through wireless Technology) została powołana do życia na wystawie CeBIT, wiosną 2001 roku w Hanowerze jako inicjatywa Polskiej Telefonii Cyfrowej, T-Mobile Deutschaland oraz Politechniki Warszawskiej. Głównym celem Fundacji MOST jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy ośrodków naukowych, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i producentów usług IT w toku budowy społeczeństwa sieciowego w gospodarce opartej na mobilności. 

Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej

Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej

Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej została powołana 4 lutego 2005 roku na spotkaniu zainicjowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

KASA im. Józefa MIANOWSKIEGO - Fundacja Popierania Nauki

Kasa im. Józefa Mianowskiego założona w 1881 r. została reaktywowana jako społeczna Fundacja Popierania Nauki w 1991r. W jej reaktywowaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W skład Rady Naukowej odrodzonej KASY MIANOWSKIEGO wchodzą reprezentanci Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej.

KIGEiT - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku. Izba jest organizacją typu non-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji oraz w zakresie usług radiofonii i telewizji.

PIIiT - Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku.

Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 150 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Najwyższą władzą PIIT jest Walne Zgromadzenie Członków, zbierające się co najmniej raz w roku w pierwszym kwartale. Wybieralnymi organami Izby jest Rada Izby oraz Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński .

PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne

Cele i środki działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego określono w Statucie następująco: popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej; podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków; ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym; popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań; reprezentowanie członków Towarzystwa.

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne

Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne

Stowarzyszenie zajmuje się działalnością zawodową, rzeczoznawstwem, szkoleniową, społeczną, wydawniczą, itp. Konsoliduje krajowe środowisko naukowo-techniczne optyki, telekomunikacji optycznej, metrologii, techniki laserowej, optoelektroniki i fotoniki.