Stacjonarne studia pierwszego stopnia

Stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku polskim na Wydziale Elektro­niki i Technik Informacyj­nych dostarczają absolwentom umiejętności twórcze­go wykorzystania dostępnych na­rzędzi inżynierskich do budowy i eksploatacji syste­mów technicznych. Program tych studiów obejmuje w związku z tym wiedzę sys­te­mo­wą i metodyczną, a w szczególności zasady leżące u podstaw funkcjonowania sys­te­mów technicznych, a także metody ich tworze­nia. Wśród metod kształcenia istotną rolę od­gry­wa rozwiązywanie konkretnych pro­ble­mów technicznych, mające na celu wyra­bia­nie umiejętności korzystania z wiedzy ogól­nej, a także różnorodnych źródeł wiedzy szcze­gó­łowej w praktyce zawodowej.