Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w Biurze Administracyjnym

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy, wewnętrznymi uregulowaniami, w tym, w szczególności: przygotowanie i prowadzenie postępowań, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji, prowadzenie korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi w tym weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia
 • udział w pracach komisji przetargowych
 • przygotowywanie zapytań ofertowych, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, wyszukiwanie dostawców oraz realizacja zamówienia
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdań
 • procedury związanie z archiwizacją postępowań przetargowych    

 

Wymagania stawiane kandydatom

 • wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjatu, preferowane kierunki: prawo lub administracja
 • minimum roczny staż pracy
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, inicjatywa i zaangażowanie, dbałość o szczegóły
 • umiejętność analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu, podejmowanie decyzji
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość pakietu Microsoft Office (word, outlook, excel)

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty

 • Curriculum vitae (CV),
 • podanie (list motywacyjny),
 • w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o przedstawienie kserokopii dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Termin i sposób składania ofert

Zainteresowane osoby powinny zgłosić chęć podjęcia pracy do dnia 15 listopada 2021 r. w jednym z następujących trybów:

 • składanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko ds. zamówień publicznych” w Biurze Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – pok. 115 w Gmachu Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa,
 • przesłanie w formie elektronicznej drogą mailową na adres m.ksiazkiewicz@elka.pw.edu.pl
 • przesłanie w formie elektronicznej drogą mailową na adres podany w ogłoszeniu.

  

 Informacje dodatkowe

-       Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

-       Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata.

-       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
  1. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl
  2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie wymienionym w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej kandydatów do pracy na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
  4. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu przystąpienie do procedury rekrutacyjnej. 
  8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
  9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.